FSD3029 Tutkimusryhmien missio ja yhteistyö Portugalissa, Itävallassa ja Suomessa 2012-2013

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nokkala, Terhi (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Diogo, Sara (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Keywords

instituutiot, kansainvälinen yhteistyö, kilpailu, organisaatiot, tiedeyhteisöt, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen tieto, tieteellinen yhteistyö, toimintaympäristö, tutkimus, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoitus, verkostoituminen

Abstract

Aineisto sisältää yhdellä tieteenalalla toimivien tutkimusryhmien jäsenten haastattelumuistiinpanoja ja litteraatioita kolmesta eri maasta; Suomesta, Itävallasta ja Portugalista. Haastatellut tutkimusryhmät toimivat samalla tieteenalalla, mutta erilaisissa organisatorisissa konteksteissa. Haastatteluista osa on yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja 2-6 henkilön kanssa.

Haastattelujen teemat liittyvät tutkimusryhmien tavoitteisiin, käsityksiin yhteistyöstä ja kilpailusta sekä ryhmien toimintaympäristöön. Haastatteluissa kysyttiin mm. tutkimusryhmän institutionaalisesta taustasta, ryhmän koosta ja päätehtävistä sekä mahdollisista muutoksista ryhmän toimintaympäristössä ja tavoitteissa. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi tutkimusryhmän strategiasta ja identiteetistä, verkostoista, yhteistyökumppaneista ja kilpailijoista sekä roolista yhteiskunnassa.

Haastatteluista viisi on tehty Itävallassa, neljä Portugalissa ja kaksi Suomessa. Itävallan ja Portugalin osalta aineisto on englanninkielinen ja Suomen aineiston osalta suomenkielinen. Itävallan ja Suomen haastattelujen litteraatiot ovat varsin karkeita ja muistiomaisia, Portugalin haastattelujen litterointi on hieman tarkempi.

Taustatietoina on kerrottu mm. haastattelukuukausi ja tutkittavan organisaation tyyppi. Haastateltavista on tiedossa henkilön rooli tutkimusryhmässä, sekä osan kohdalla myös sukupuoli.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkijatohtorihanketta 'Kenen tietoyhteiskunta? -kansainvälinen tutkimus tietoyhteiskunnasta, korkeakoulutuksesta ja innovaatioiden synnystä'.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.