FSD3064 Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Turunen, Leo (Suomen kuurosokeat ry)
  • Kivioja, Arvi (Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat ry)
  • Riihimäki, Jouni (Kuurojen palvelusäätiö)
  • Määttä, Paula (Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)

Keywords

aistivammaiset, erityiskasvatus, erityislapset, kuurosokeus, muistelmat, perhe-elämä, sota-aika, vammaishuolto, vammaispalvelut, vammaispolitiikka, vanhemmuus, viittomakieliset

Abstract

Aineisto sisältää kuurosokeiden lasten vanhempien kertomuksia kuurosokean lapsen ja samalla koko perheen elämän vaiheista erityisvamman kanssa. Elämäntarinat sijoittuvat varhaisimmillaan ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Suomeen, mutta ne kertovat myös 2000-luvusta. Tekstit on koottu tutkijan toimesta vanhempien haastattelujen pohjalta ja ne on kerätty kirjaa varten osana Kuuloliiton Siksi-projektia, jota on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Teksteissä halutaan tuoda esiin haastateltavien subjektiiviset kertomukset ilman tulkintoja ja analyysiä. Tekstit yhtä lukuun ottamatta löytyvät teoksesta: Mitäs me vanhemmat - Kuurosokeiden lasten vanhempien kertomuksia.

Teksteissä kerrotaan vapaamuotoisesti vanhempien suhteen alkamisesta, perheenperustamisesta sekä muista elämän merkittävistä tapahtumista. Huomio kiinnittyy erityisesti kuurosokean lapsen syntymiseen ja sitä seuranneisiin vaiheisiin lapsen erityispiirteiden tunnistamisessa. Teksteissä käydään läpi kuurosokean lapsen lapsuuden sekä nuoruuden kehitystä ja vaiheita, sekä tuodaan esille saatuja palveluita, palveluiden kehittymistä ja vanhempien kokemaa huolta ja kuormitusta erityislapsen kanssa. Myös lasten aikuistumista ja itsenäistymistä kuvataan. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden näkymiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.