FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Fitzgerald, Rory (City University. ESS ERIC Headquarters)
  • ESS Core Scientific Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

alkoholinkäyttö, arvot, kansallinen identiteetti, luottamus, maahanmuutto, politiikka, syrjintä, syrjäytyminen, terveys, uskonto

Abstract

Tutkimus kartoittaa asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Vuonna 2014 kysymykset käsittelivät mm. television katselua, sosiaalista luottamusta, politiikkaa, uskontoa ja yhteiskunnan tilaa. Moduuliin sisältyi lisäksi kysymyksiä vastaajien elämästä ja sosiaalisista suhteista. Kartoitettiin myös haastateltavien tuntemuksia syrjinnästä sekä siihen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Useilla kysymyksillä kerättiin tietoa suhtautumisesta maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin.

Haastateltavien terveydentilaa kartoitettiin kysymyksillä liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Lisäksi tiedusteltiin, millaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa he olivat olleet tekemisissä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kysyttiin myös, olivatko haastateltavat jääneet ilman tarvitsemiaan terveyspalveluja sekä tiedusteltiin syitä tähän. Kysyttiin myös heidän käyttämiään hoitomuotoja viimeisen vuoden aikana.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Viimeisillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään, millaisia haastateltavat kokivat olevansa. Heille esitettiin lyhyitä kuvauksia ihmisten ominaisuuksista ja pyydettiin arviota siitä, miten paljon kuvaus muistuttaa heitä itseään.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.