FSD3071 Lasten mediabarometri 2013

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suoninen, Annikka (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Keywords

Internet, digitaaliset pelit, lapset (perheenjäsenet), lukeminen, matkapuhelimet, media, mediakasvatus, mediankäyttö, mediaympäristö, pelaaminen, sosiaalinen media, televisio (joukkoviestimet), uutiset

Abstract

Laajasti lasten mediankäyttöä kartoittava Lasten mediabarometri 2013 -aineisto on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimushankkeen yhteydessä. Tavoitteena on ollut selvittää lasten median käytön ja mediasuhteen tilannetta vuonna 2013. Medioihin luetaan mukaan muun muassa televisio, internet, pelit, kännykkä, lehdet, kirjat sekä radio ja musiikki. Vuoden 2013 kyselyaineistossa erityisteemoina ovat pienten lasten mediankäytön muotoutuminen perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä vanhemman oma mediankäyttö suhteessa lapsen mediankäyttöön. Kohderyhmänä ovat 0 -8-vuotiaat lapset. Käsillä oleva aineiston on kerätty siten, että sen tiedot ovat vertailukelpoisia vuonna 2010 kerätyn Lasten mediabarometri -aineiston kanssa.

Kyselylomakkeen alussa kartoitettiin kyselyyn vastaavan vanhemman taustatietoja ja kysyttiin perheeseen kuuluvista lapsista. Tämän jälkeen vanhempaa ohjattiin vastaamaan kyselyyn yhden lapsen median käyttöä koskien ja häneltä kysyttiin valitun lapsen taustatietoja. Vanhemmalta kysyttiin tuntemusta lasten käyttämistä mediasisällöistä sekä kotona käytettävissä olevista mediavälineistä ja -palveluista. Seuraavaksi kysyttiin erilaisten televisio-ohjelmien, elokuvien ja videoiden katselusta, katseluseurasta sekä vanhemman kanssa tapahtuvan katselun tavoista. Internetin käyttöön liittyen kysyttiin vastaavasti lapsen internetin käytöstä, siihen käytetyistä laitteista sekä eri asioiden tekemisestä internetissä. Vanhemmalta kysyttiin kenen kanssa lapsi käyttää internetiä, millä tavoin internetiä käytetään vanhemman kanssa sekä millä internet-sivuilla lapsi vierailee mieluusti.

Seuraavaksi kysyttiin digitaalisista peleistä. Vanhemmalta kysyttiin kuinka usein ja millä välineillä lapsi pelaa digitaalisia pelejä. Peleihin liittyen kysyttiin lisäksi seurasta, jossa pelejä pelataan sekä pelaamiseen tavoista vanhemman kanssa. Tämän jälkeen kysyttiin onko lapsella omaa kännykkää ja mihin kännykkää käytetään. Kännykkään liittyviä kysymyksiä seurasi radiota ja musiikin kuuntelua koskevat kysymykset, joissa olivat esillä pääasiassa erilaisten radiosisältöjen kuunteleminen. Tätä seurasi kirjojen, sarjakuvien ja lehtien lukemista käsittelevät kysymykset. Näissä kysyttiin kuinka usein lapsi lukee ja lapselle luetaan erilaisia tekstejä.

Lasta koskevien kysymysten jälkeen vastaajalta kysyttiin perhettä koskevasta mediankäytöstä, kun esillä olivat mediankäyttöön ja mediasisältöihin liittyviä juttelu lapsen kanssa sekä lapsen kanssa yhdessä tekeminen. Lisäksi vastaajalta kysyttiin kantaa väittämiin, jotka käsittelivät muun muassa televisio-ohjelmien katselua, mediankäyttörajoituksia sekä perheen sisäistä yhteydenpitoa. Kyselyn viimeinen osio käsitteli vanhemman omaa mediankäyttöä. Häneltä kysyttiin erilaisten televisio-ohjelmien katselusta, internetin käytöstä ja -käyttövälineistä, internetissä eri asioiden tekemisestä sekä digitaalisten pelien pelaamisesta. Lisäksi vanhemmalta kysyttiin kännykän käyttötavoista, musiikin ja radion kuuntelusta, lukemisesta ja mediavälineen avulla yhteydenpidosta muihin ihmisiin. Viimeisenä vastaajalta kysyttiin ihmisten tapaamisesta kasvokkain sekä tyytyväisyydestä omaan taloudelliseen tilanteeseen ja nykyiseen elämään kaiken kaikkiaan.

Aineistossa taustatietoina ovat muun muassa kyselyyn vastanneen vanhemman ikä, koulutus, asuinalue, asuinympäristö sekä lasten määrä ja iät.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.