FSD3106 ISSP 2015: työorientaatiot IV: Suomen aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Keywords

ajankäyttö, ansiotyö, perhe-elämä, syrjintä, työ, työaika, työelämä, työolot, työsuhde, työttömyys

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön. Vastaajille esitettiin työhön ja työelämään liittyviä kysymyksiä sekä esitettiin vaittamiä, jotka käsittelivät laajasti erilaisia työhön, työelämään ja työpaikan sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka tärkeiksi he kokivat erilaiset työpaikkaan ja työhön liittyvät ominaisuudet. Lisäksi kysyttiin olivatko vastaajat valmiita perheensä hyväksi luopumaan hyvästä työpaikasta tai olisivatko he valmiita perheen vuoksi jättämään epätyydyttävän työpaikan. Haluttiin myös tietää onko vastaaja joutunut syrjinnän kohteeksi työelämässä ja mikä oli tärkein syy syrjintään. Tiedusteltiin myös olivatko vastaajat kokeneet häirintää esimiesten tai työtovereiden taholta viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana.

Seuraavat kysymykset käsittelivät työaikaa, milloin työ tehdään ja miten työ on järjestetty ja voiko töiden järjestämiseen itse vaikuttaa. Kysyttiin myös, kuinka helppoa tai vaikeata olisi ottaa tunti tai pari vapaata henkilökohtaisten tai perheen asioiden hoitamiseksi työaikana. Lisäksi tiedusteltiin, haittaavatko työn vaatimukset perhe-elämää tai perhe-elämän vaatimukset työtä. Haluttiin myös tietää, millaiset suhteet vallitsevat työpaikalla johdon ja työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden kesken. Kysyttiin myös, kuinka tyytyväisiä vastaajat olivat työhönsä ja oliko heillä suunnitteilla työpaikan vaihto.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.