FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lehtinen, Jarmo (Tampereen kaupunki)
  • Partanen, Jussi (Tampereen kaupunki)

Keywords

asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, asunnot, elinkustannukset, omistusasunnot, opiskelija-asunnot, opiskelijat, toiveet, tulot, vuokra-asunnot, vuokrat

Abstract

Aineistossa kartoitetaan Tampereen korkeakoulujen opiskelijoiden asumista vuonna 2016. Kysely on jaettu kolmeen pääteemaan: nykyinen asumistilanne, asumistoiveet ja asumishistoria opiskeluaikana.

Vastaajilta tiedusteltiin aluksi asumistilanteeseen liittyen muun muassa asumistapaa, huoneistossa asuvien henkilöiden määrää, huoneiston kokoa, asumiskustannuksia, asunnon sijaintia sekä tyytyväisyyttä asumistilanteeseensa. Asumistoiveisiin liittyen kartoitettiin muun muassa suhtautumista opiskelija-asuntoihin sekä sitä, kuinka merkittävänä vastaaja piti asuntoa etsiessään esimerkiksi asumiskustannuksia, asunnon kokoa, etäisyyttä oppilaitokseen ja läheisiin ihmisiin, asunnon kuntoa ja varusteluita sekä asuinalueen ja taloyhtiön ominaisuuksia. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan kolme Tampereen asuinaluetta, joissa mieluiten asuisivat opiskeluaikana. Asumishistorian osalta kysyttiin opiskeluaikaisten muuttojen syitä, asuntojen määrää opiskeluaikana sekä asumisen kestoa kussakin asunnossa.

Taustakysymyksinä tiedusteltiin vastaajien opiskelun päätoimisuutta, siviilisäätyä, kuukausittain käytettävissä olevia tuloja, opintojen arvioitua päättymisajankohtaa, aikaisempia opintoja sekä vanhempien koulutusta ja ammattia. Lisäksi aineistossa on rekisterimuuttujia, joita ovat muun muassa vastaajan korkeakoulu, sukupuoli, ikä luokiteltuna, kansalaisuus, koti- ja asuinkunta, opintojen aloitusvuosi luokiteltuna sekä tiedekunta ja suoritettava tutkinto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.