FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kolehmainen, Ari (FCG Finnish Consulting Group)
  • Miettinen, Heikki (FCG Finnish Consulting Group)
  • Hokkanen, Olli (FCG Finnish Consulting Group)

Keywords

kaupungit, kunnat, palvelut, peruskoulu, päivähoito, rikokset, sairaanhoito, terveyspalvelut, tiedotus, toiminta, turvallisuus, vapaa-aika

Abstract

Tutkimuksella selvitettiin kunnan asukkaiden kuntapalveluja koskevia mielipiteitä. Kysymykset käsittelivät lisäksi mm. turvallisuutta ja asumista.

Aluksi esitettiin lukuisia kunnan toimintaa ja palveluita koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät kunnan yleisiä asioita, neuvontapalveluita ja tiedottamista, terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalipalveluita, opetus- ja sivistyspalveluita, vapaa-aika- ja liikuntapalveluita, yhdyskuntateknisiä palveluita, liikenneturvallisuutta kunnassa sekä ympäristöpalveluita ja pelastustoimintaa.

Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, mitä kunnan palveluja vastaaja tai vastaajan perheenjäsenet olivat käyttäneet edeltävien 12 kuukauden aikana. Tarkemmat kysymykset koskivat kunnallisten terveyspalvelujen käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin. Seuraavaksi kartoitettiin kulttuuripalvelujen käyttöä ja pyydettiin mielipidettä vapaa-ajan palveluiden riittävyydestä.

Asumistyytyväisyyttä kartoitettiin kysymällä asumisaikaa nykyisessä kunnassa ja nykyisellä asuinalueella. Kysyttiin myös, millaisessa talossa vastaaja asuu ja onko kyseessä vuokra-, osaomistus- vai omistusasunto. Lisäksi esitettiin asumista ja asuinaluetta koskevia väittämiä sekä tiedusteltiin mahdollisia muuttoaikeita.

Koettua turvallisuutta ja hyvinvointia käsiteltiin kysymällä, kuinka turvallisiksi eri asioita koettiin sekä tiedustelemalla, miten huolestuneita vastaajat olivat siitä, että he itse tai joku heidän perheenjäsenistään voisi joutua rikoksen uhriksi asuinkunnassa. Kysyttiin myös, onko vastaajilla tai heidän perheenjäsenillään ongelmia, jotka vaikeuttavat päivittäisestä arkielämästä selviytymistä, mitä nämä ongelmat ovat ja, onko ongelmiin haettu ja saatu apua.

Lopuksi kysyttiin, miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen hoito on järjestetty sekä pyydettiin arvosanoja erilaisille hoitopaikkaan tai koulunkäyntiin liittyviin asioihin.

Taustamuuttujina ovat mm. syntymävuosi luokiteltuna, sukupuoli, perhetyyppi, koulutus, ammattiasema ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.