FSD3136 Nuorisobarometri 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

arvot, autoilu, hyvinvointivaltio, luottamus, maahanmuutto, nuoriso, syrjintä, tulevaisuudenodotukset, turvattomuus, tyytyväisyys, työelämä, ympäristöasenteet

Abstract

Nuorisobarometrin 2016 pääteema oli tulevaisuus. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arvoja, asenteita ja käsityksiä globalisaatiosta, ympäristöstä, hyvinvointivaltiosta ja turvallisuudesta.

Nuorten ajatuksia tulevaisuudesta selvitettiin kysymällä suhtautumisesta omaan, oman paikkakunnan, Suomen ja maailman tulevaisuuteen. Kysyttiin myös kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut eri asioita (mm. oman perheen ja lapsia, läheisiä ystäviä, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, korkean elintason ja mahdollisuuden tehdä luontoa säästäviä kulutusvalintoja). Vastaajat arvioivat mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä Suomen kehityskulkuja, esimerkiksi säilyykö hyvinvointivaltio, vahvistuuko teknologian rooli, vähentyykö eriarvoisuus ja lisääntyykö kulttuurinen moninaisuus. Nuoret pohtivat myös toiveammattejaan sekä tulevaisuuden unelmia ja pelkoja.

Työelämään ja ympäristöön liittyviä käsityksiä kartoitettiin väittämien avulla. Vastaajat arvioivat esimerkiksi parantaako koulutus olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia, onko sosiaaliturvalla eläminen Suomessa liian helppoa, asuinpaikan, työpaikan ja ammatin vaihtoa työuran aikana ja työelämän vaatimuksia. Nuoret punnitsivat ekologisen jalanjäljen jakautumista, ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja talouskasvun roolia ympäristönsuojelussa.

Turvallisuutta ja turvattomuuden kokemuksia eriteltiin kysymyksillä asuinympäristön turvattomuudesta, väkivallasta, yksinäisyydestä, terveydestä ja toimeentulosta. Lisäksi esitettiin väittämiä maahanmuutosta, maahanmuuttajista, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajataustaisista ystävistä. Kysyttiin, kuinka paljon naapurustossa asuu eri kulttuuritaustoja edustavia ihmisiä. Lisäksi tiedusteltiin luottamuksesta toisiin ihmisiin, koetusta tyytyväisyydestä ja syrjinnästä. Myös autoilusta ja ajokortista kysyttiin.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, äidinkieli, asumis- ja perhemuoto, äidin ja isän koulutustaso, opiskelu tällä hetkellä, suoritetut tutkinnot, palkkatyöhön osallistuminen sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus. Näiden lisäksi taustamuuttujiin sisältyivät tiedot syntymämaasta sekä äidin ja isän syntymämaasta, Suomeen muuttamisen ajankohdasta, Suomen kansalaisuudesta, kokemukset kuulumisesta erilaisiin vähemmistöihin sekä useita asuinpaikkaa ja asuinolosuhteita kuvaavia kysymyksiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.