FSD3161 Metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta ja metsien käytöstä 2014

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hujala, Teppo (Luonnonvarakeskus (Luke))
  • Kurttila, Mikko (Luonnonvarakeskus (Luke))
  • Paloniemi, Riikka (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Primmer, Eeva (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Pynnönen, Sari (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK))
  • Ratamäki, Outi (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Keywords

METSO-ohjelma, luonnon monimuotoisuus, metsiensuojelu, metsäneuvonta, metsänhoito, metsänkäsittely, metsänomistus, metsäpalvelut, metsätalous, yksityismetsät

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta, mielipiteitä monimuotoisuuden turvaamisen keinoista, metsien käsittelyn periaatteista, vuorovaikutuksen kehittämisestä monimuotoisuuden turvaamisessa ja metsien käytöstä. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön vuosina 2013-2016 rahoittamaa METSO-yhteistutkimushanketta.

Aluksi kysyttiin, minkälaisia suojeltuja kohteita metsänomistajan tilalla jo mahdollisesti on. Lisäksi kysyttiin onko metsänomistajalla voimassa olevaa METSO-sopimusta sekä toimenpiteistä mahdollisen METSO-sopimuksen päättymisen jälkeen. Edelleen tiedusteltiin rajoittaako metsäsopimus kohteen hyödyntämistä. Tutkimuksessa oltiin niin ikään kiinnostuneita, mitkä tekijät metsänomistajat näkivät tärkeiksi monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

Kyselyssä tutkittiin myös tiedon ja vuorovaikutuksen osaa monimuotoisuuden turvaamisessa. Metsänomistajia pyydettiin arvioimaan asteikolla erilaisten palveluiden tarpeellisuutta sekä arvioimaan erilaisten toimijoiden roolia suojelusopimusprosessissa (esim. ELY-keskus, Metsäkeskus). Metsänomistajan tuli arvioida myös erilaisten tahojen mielipiteiden vaikutusta suojeluun liittyvissä toimenpiteissä (esim. perhe, tiedotusvälineet).

Lopuksi tiedusteltiin metsätilan metsäsuunnitelmasta. Metsänomistajalta kysyttiin, minkälaisia tavoitteita hänellä on metsien käytölle sekä minkälaisia metsänkäsittelymenetelmiä metsänomistaja käyttää metsänhoidossaan.

Taustamuuttujina oli mm. sukupuoli, ikä, paikkakuntatyyppi, tilan omistuksen kesto, ammattiasema, koulutus, bruttotulot ja metsästä saadut tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.