FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Erola, Jani (Turun kauppakorkeakoulu)
  • Räsänen, Pekka (Turun yliopisto)
  • Toivonen, Timo (Turun kauppakorkeakoulu)

Keywords

arki, elintaso, elämäntapa, hyvinvointi, ideologiat, kulutustottumukset, riskitekijät, sosioekonominen asema, turvallisuus, varallisuus, velkaantuminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten elämäntapoja ja kulutustottumuksia kysymyksin nykyhetkestä sekä viiden vuoden takaisesta tilanteesta, että myös tulevaisuuden odotuksista. Vastaajien kulutusta ja elämäntapaa tiedusteltiin suhteessa ”keskiarvokuluttajaan” sekä kysyttiin kulutukseen liittyviä asenteita.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin omaa sekä puolison koulutusta, ammattia, toimeentuloa sekä arkipäivien tavallista viettotapaa. Lisäksi elämäntilannetta pyydettiin arvioimaan (esim. ammatillinen ja sosiaalinen asema) sekä myös kulutuksen painottumista kysyttiin lukuisin eri kulutustuottein. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös ajan puutteen vaikutusta niin kulutukseen kuin palkka- tai kotitaloustyön laatuun. Vastaajilta tiedusteltiin, mitkä asiat ja kulutushyödykkeet he kokevat välttämättömiksi sekä mitä he tekisivät enemmän, jos heillä olisi siihen varaa. Vastaajien kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asenteita kysyttiin myös väitelausein kuten "Käyn paljon ulkona syömässä”.

Vastaajien toimintaa arkielämässä kysyttiin pyytämällä arvioimaan omaa toimintaa sekä asenteita erilaisissa kuvitteellisissa tilanteissa, jotka liittyivät esimerkiksi perheeseen tai työhön. Lisäksi vastaajien yhteenkuuluvuuden tunnetta kysyttiin suhteessa erilaisiin yhteisöihin (esim. asuinyhteisö). Myös vastaajien käsitystä omasta sukupolvesta sekä poliittisia ideologioita tiedusteltiin.

Myös vastaajien riski-, epävarmuuden sekä turvallisuuden kokemuksia tiedusteltiin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa rakkauden, aineellisen hyvinvoinnin sekä taloudellisen tasa-arvon tärkeyttä omassa elämässä. Tämän lisäksi kysyttiin kokemuksia esimerkiksi oman asuinympäristön tai kansainvälistymisen aiheuttamasta turvallisuuden tai vaihtoehtoisesti turvattomuuden tunteesta. Myös erilaisia riskitekijöitä kyseltiin niin suhteessa omaan elämään, kuin myös yhteiskuntaan (esim. terrorismi, työttömyys). Lisäksi kysyttiin vastaajien omia, sekä kotitalouden tuloja, menoja, säästöjä ja lainoja.

Taustatietoina olivat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto- sekä alue, perhetilanne, kotitalouden koko sekä lasten määrä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.