FSD3217 European Social Survey 2016: Suomen aineisto

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Fitzgerald, Rory (City University. ESS ERIC Headquarters)
  • ESS Core Scientific Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

arvot, energia, hyvinvointi, ilmastonmuutokset, kansallinen identiteetti, luottamus, politiikka, sosiaalietuudet, syrjintä

Abstract

Tutkimus kartoittaa suomalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen suunnitelluista vaihtuvista moduuleista. Vuoden 2016 erityisteemoja olivat ilmastonmuutos ja hyvinvointi. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Ydinmoduuli sisältää kysymyksiä muiden muassa tiedotusvälineistä, sosiaalisesta luottamuksesta, poliittisesta osallistumisesta, yhteiskunnan tilasta, kansallisesta identiteetistä, maahanmuutosta, arvoista, uskonnollisuudesta, taloudellisista ongelmista sekä luottamuksesta instituutioihin ja päätöksentekijöihin.

Hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja yhdenvertaisuutta kartoitettiin kysymyksillä onnellisuudesta, sosiaalisista suhteista, turvallisuuden kokemuksista ja terveydentilasta. Lisäksi kysyttiin syrjittyyn ryhmään kuulumisesta ja syrjinnän perusteista. Edelleen tiedusteltiin tuloerojen hyväksyttävyydestä, työttömien ja eläkeläisten elintasosta, sosiaalietuuksista ja -palveluista sekä perustulojärjestelmästä.

Ilmastoasioihin ja energiaan liittyen kartoitettiin haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä energiatehokkaiden kodinkoneiden hankinnasta, energiankulutuksesta, Suomen energianlähteistä, energiansaannista, ilmastonmuutosten vaikutuksista ja ilmastonmuutoksen hidastamisen toimenpiteistä.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Viimeiset kysymykset sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja kysymysten ja vastausskaalojen toimivuutta kontrolloivia testikysymyksiä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.