FSD3252 Lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillinen identiteetti ja uskonnollisuus 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Pohjola, Kirsi (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatti-identiteetti, hengellisyys, identiteetti, kirkko (instituutio), koulutus, kristinusko, lastenohjaajat, motivaatio, opiskelumotivaatio, seurakunnat, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnollisuus, vapaaehtoistyö

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin kristillisten opistojen lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillista motivaatiota, identiteettiä ja uskonnollisuutta. Kysely on ensimmäinen seurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin vuonna 2014 lapsi- ja perhetyön perustutkinnon aloittaneita opiskelijoita opintojen edetessä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös seurantatutkimuksen toinen (FSD3262) ja kolmas kysely (FSD3263). Tutkimus on osa Kirkon koulutuskeskuksen Kasvu kirkon työntekijäksi -hanketta ja sitä ovat rahoittaneet Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon tutkimuskeskus.

Aluksi kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden kiinnostusta alalle. Kysyttiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet haluun opiskella valittua alaa ja pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä seurakunnan työhön hakeutumisen näkökulmasta. Seuraavaksi oltiin kiinnostuneita opiskelijoiden kokemasta yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista kysymällä muun muassa vapaaehtoistyöhön ja seurakunnan toimintaan osallistumisesta. Lisäksi kartoitettiin vastaajien asenteita ulkomaalaisia ja rasismia kohtaan. Tämän jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien uskonnollisuutta ja hengellisyyttä kysymällä kirkkoon kuulumisesta, vastaajien käsityksistä omasta uskonnosta ja miten oma uskonnollisuus vastaa kristinuskoa. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, miten uskonnollisuus ja uskonto näkyy vastaajien arjessa.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikäluokka, asumisaika Suomessa, aikaisemmat tutkinnot, perhemuoto ja asumismuoto peruskouluiässä sekä oppilaitos ja se, suorittaako tutkintoa opetussuunnitelmaperusteisena vai näyttötutkintona.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.