FSD3261 Rahapelikysely 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salonen, Anne (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tupakka, rahapelit ja riippuvuus)

Keywords

elämänhallinta, haitat, ihmissuhteet, internet, läheiset, mainonta, markkinointi, ongelmapelaaminen, ongelmat, opintomenestys, pelihimo, rahankäyttö, rahapelit, seuraukset, terveyshaitat, työ, yksinoikeudet

Abstract

Tilastokeskus toteutti Rahapelikyselyn kevättalvella 2017 internet- ja postikyselyn yhdistelmänä. Tilaajana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyllä haluttiin kartoittaa rahapelaamista, pelaamisesta vastaajalle koituvia haittoja sekä mielipiteitä suomalaisesta rahapelijärjestelmän markkinoinnista ja näkyvyydestä.

Rahapelaaminen oli vuonna 2016 järjestetty Suomessa kolmen peliyhtiön, RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton yksinoikeudella. Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitkä heidän mielestään ovat tämän mallin tavoitteet. Seuraavaksi pyydettiin mielipiteitä näiden kotimaisten peliyhtiöiden mainonnasta ja markkinoinnista.

Rahapelien pelaamista kartoitettiin kysymyksillä pelaamisen useudesta eri pelien kohdalla sekä syitä rahapelien pelaamiseen. Kysyttiin myös, tuntevatko vastaajat pelaamisen olevan itselleen ongelma ja ovatko he tietoisia RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton tarjoamista keinoista hallita rahapelaamista ja ovatko he käyttäneet niitä. Haluttiin myös tietää peleihin käytetty rahamäärä sekä minkälaisissa ympäristöissä rahapelejä pelattiin.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa rahapelaamistaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia seurauksia heidän pelaamisellaan oli yleisesti, taloudellisesti, työhön tai opiskeluun liittyen, terveydellisesti, tunnetasolla sekä ihmissuhteissa. Pyydettiin myös arvio muista mahdollisista haitoista.

Lopuksi kysyttiin, oliko vastaajan elämässä vuoden 2016 aikana henkilöä, joka vastaajan mielestä pelasi liikaa rahapelejä sekä tiedusteltiin, millaisia haittoja näiden henkilöiden rahapeliongelmat aiheuttivat vastaajille.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikäryhmä ja maakunta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.