FSD3262 Lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillinen identiteetti ja uskonnollisuus 2016

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus
  • Pohjola, Kirsi (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatti-identiteetti, ammattitaito, hengellisyys, identiteetti, kirkko (instituutio), koulutus, kristinusko, lastenohjaajat, motivaatio, opiskelumotivaatio, osaaminen, seurakunnat, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnollisuus

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin kristillisten opistojen lastenohjaajaopiskelijoiden ammatillista motivaatiota, identiteettiä ja uskonnollisuutta. Kysely on toinen seurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin vuonna 2014 lapsi- ja perhetyön perustutkinnon aloittaneita opiskelijoita opintojen edetessä. Tietoarkistoon on arkistoitu myös seurantatutkimuksen ensimmäinen (FSD3252) ja kolmas kysely (FSD3263). Seurantatutkimus on osa Kirkon koulutuskeskuksen Kasvu kirkon työntekijäksi -hanketta ja sitä ovat rahoittaneet Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon tutkimuskeskus.

Aluksi kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden kiinnostusta alalle. Kysyttiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet haluun opiskella valittua alaa ja pyydettiin arvioimaan erilaisia väittämiä seurakunnan työhön hakeutumisen näkökulmasta. Seuraavaksi oltiin kiinostuneita opiskelijoiden kokemasta yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista kysymällä muun muassa vapaaehtoistyöhön osallistumisesta. Tämän jälkeen kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden uskonnollisuutta ja hengellisyyttä kysymällä kirkkoon kuulumisesta ja opiskelijoiden käsityksistä omasta uskonnosta. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, miten uskonnollisuus ja uskonto näkyy opiskelijoiden arjessa. Lopuksi opiskelijoita pyydettiin arvioimaan osaamistaan monissa erilaisissa opintoihin ja työelämään liittyvissä asioissa kuten lasten ja perheen kohtaamisessa ja uskontokasvatuksessa.

Taustamuuttujia ovat perhemuoto, oppilaitos ja se, suorittaako tutkintoa opetussuunnitelmaperusteisena vai näyttötutkintona.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.