FSD3268 Tampereen yliopistosta 2015-2016 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Työelämäpalvelut)
  • Markkola, Mikko (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Luonnontieteiden tiedekunta)
  • Tuomela, Jukka (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työhönsijoittuminen, työkokemus, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Aineistossa kartoitettiin vuosina 2015-2016 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittumista erilaisilla työtilanteeseen, työhistoriaan ja työllistymiseen liittyvillä kysymyksillä. Kysely lähetettiin kandidaateille, jotka olivat valmistumisen jälkeisenä vuonna suorittaneet enintään kymmenen opintopistettä. Tällä on pyritty kohdistamaan kysely paremmin erityisesti työelämään siirtyneille kandidaateille. Kysely on toteutettu Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden toimeksiannosta.

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajien koulutus- ja tutkintotaustaa, esimerkiksi aiempia tutkintoja ja suunnitelmia maisterin tutkintoa koskien. Seuraavaksi kysyttiin kandidaattien työtilannetta valmistumisen jälkeen: montako kuukautta on ollut työttömänä tai työssä; millaista työtä on tehnyt ja mikä taho on ollut työnantajana. Kyselyssä tiedusteltiin myös kandidaattien työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä, kuten hakukanavia, eri taitojen ja kokemusten vaikutuksia työpaikan saamiseen sekä työllistymistä vaikeuttaneita asioita. Lopuksi kartoitettiin vielä vastaajien tyytyväisyyttä työhönsä ja Tampereen yliopiston opetustarjontaan, kandidaatin tutkinnon ja harjoittelujakson hyötyjä sekä yliopisto-opiskelun vaikutuksia erilaisiin työelämässä tarvittaviin hyödyllisiin taitoihin.

Aineistossa taustamuuttujina ovat tutkintovuosi, tutkinto, kandidaatin tutkinto, yksikkö, koulutusala, aloitusvuosi ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.