FSD3271 Suomalaisten taloudellinen tietämys 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kalmi, Panu (Vaasan yliopisto. Laskentatoimen ja rahoituksen laitos)
  • Ruuskanen, Olli-Pekka (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)

Keywords

asenteet, kulutus, rahankäyttö, suunnittelu, säästäminen, taloudellinen arviointi, taloudellinen tila, taloudellisuus, tietämys, tulot, vakuutus, varautuminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten tietämystä ja näkemyksiä taloudesta. Tutkimuksen lähtökohtana on OECD:n kehittämä kysely (OECD financial literacy questionnaire and methodological guidance developed by the International Network on Financial Education (INFE)). Tutkimuksen aineistonkeruun on suorittanut TNS Gallup ja tutkimuksen rahoittajina on toiminut Suomen Akatemia (269130), OP-Pohjola ryhmän tutkimussäätiö, Liikesivistysrahasto, Vaasan Aktiasäätiö ja Pörssisäätiö.

Tutkimuksessa vastaajien taloudellista tietämystä kartoitettiin eri teemojen kautta. Teemoja kyselyssä olivat päivittäinen taloudenhallinta, talouden suunnittelu, finanssituotteet, yleiset raha-asioihin liittyvät asenteet, säästämiskäyttäytyminen, vakuutukset, varautuminen eläköitymiseen, yrittäjäkysymykset, finanssitietämys, ylivelkaantuminen, asioiden riitautus sekä kyvyt, tyytyväisyys ja luottamus. Näitä aiheita selvitettiin muun muassa esittämällä erilaisia väittämiä, kartoittamalla vastaajien mielipiteitä ja omaa taloudenhallintaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tekemiään päätöksiä ja näihin vaikuttaneita asioita.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, kieli, ikä, siviilisääty, ruokakunnan koko, lasten määrä, työtilanne, vastaajan oma ja kotitalouden tuloluokka, koulutus, asumismuoto, asukkaat, kaupungin tyyppi, kuntaryhmä, maakunta ja suuralueet.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.