FSD3273 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: yläluokat 7-9

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Terveystieteet)

Keywords

arvostus, hyvinvointi, ilmapiiri, itsensä toteuttaminen, koettu terveys, koulukiusaaminen, koulun olosuhteet, koulut, koulutyö, luokkayhteisö, opettaja-oppilassuhde, oppilaat, sosiaaliset suhteet, terveydentila, tyytyväisyys, vanhempien tuki, yläkoulu

Abstract

Tässä aineistossa tarkastellaan 7-9-luokkalaisten, peruskoulua käyvien oppilaiden hyvinvointia koulussa. Kyselyn teemat ovat oppilaitoksen olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan viisiportaisella asteikolla "täysin samaa mieltä" - "täysin eri mieltä".

Koulun olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät koulun tiloihin ja toimintaan. Oppilailta kysytään esimerkiksi luokkahuoneen koosta, lämpötilasta, ilmanvaihdosta, tilojen siisteydestä, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. He arvioivat myös oppituntien työrauhaa, koulutyön määrän sopivuutta, koulun sääntöjen järkevyyttä, lukujärjestystä sekä onko terveydenhoitajan ja kuraattorin luo helppo päästä käymään. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan luokkakavereiden keskinäisiä suhteita, opettaja-oppilas-suhdetta ja kodin osallistumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ryhmissä työskentelyn sujumisesta luokassa, luokkakaverien toisilleen tarjoamasta avusta, opettajien ystävällisyydestä ja kohtelevatko opettajat oppilaita oikeudenmukaisesti. Oppilaat arvioivat myös, arvostavatko vanhemmat heidän koulutyötään, kannustavatko he menestymään koulussa ja auttavatko he tarvittaessa koulutehtävissä. Lisäksi kartoitetaan, onko vastaajaa kiusattu koulussa kuluvan lukukauden aikana ja onko hän itse osallistunut kiusaamiseen.

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat koulutyötä. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että opettajat rohkaisevat häntä ilmaisemaan mielipiteensä, huomioidaanko oppilaiden mielipiteet koulun kehittämisessä, onko vastaaja löytänyt itselleen sopivan opiskelutavan, arvostaako hän omaa koulutyötänsä ja saako hän tarvitessaan tukiopetusta. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipuja, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä, alakuloisuutta ja pelkoa) kuluvan lukukauden aikana.

Taustakysymykset ovat sukupuoli, ikä, luokka-aste ja luokkatunnus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.