FSD3285 Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 1990

Authors

Keywords

elintaso, ihmissuhteet, koulutustausta, mediankäyttö, perhesuhteet, perhetausta, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, sosioekonominen asema, talouselämä, työelämä, työpaikat, työpaikkademokratia, työpaikkakulttuuri, työvelvollisuus

Abstract

Tutkimus on osa sarjaa, jossa kartoitettiin venäläisten sosioekonomista eriarvoisuutta ja työelämää. Ainestosarja, johon tämä tutkimus kuuluu, kattaa vuodet 1990, 1998, 2006 ja 2015, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tutkimisen. Eriarvoisuus ymmärretään tutkimuksessa ammatin, sosiaalisen liikkuvuuden, omaisuuden ja tulojen kautta, mutta siihen liittyvät myös asenteet, politiikka ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää ihmisten olosuhteet heidän arvoihinsa pyrkimyksenä tutkia näiden kahden välistä vuorovaikutusta.

Suurin osa kysymyksistä koski työelämää ja työpaikan ilmapiiriä. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa sijoittumisesta julkiselle tai yksityiselle sektorille, suhteesta esimieheen, työpaikan itsenäisyydestä, ylenemismahdollisuuksista ja työn valvonnasta. Lisäksi kysyttiin kyvystä osallistua työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon, työpaikan konfliktien luonteesta sekä työpaikan yhteisöllisyydestä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös perhetaustaan, koulutukseen, sosiaaliseen asemaan, uskomuksiin ja ystäväpiiriin liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta selvitettiin muun muassa heidän vanhempiensa, puolisojensa ja ystäviensä sosioekonomista asemaa. Lopuksi selvitettiin vastaajien työllisyyttä. toimeentuloa, varallisuutta ja käsityksiä oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Vastaajia pyydettiin esimerkiksi valitsemaan listasta mitä hyödykkeitä he omistavat.

Taustamuuttujina ovat työantajasektori, työllisyyshistoria, ammattiasema, koulutus, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä, lasten ikä, sukupuoli ja kotitalouden kestotavarat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.