FSD3287 Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 2006

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

elintaso, ihmissuhteet, koulutustausta, mediankäyttö, perhesuhteet, perhetausta, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, sosioekonominen asema, talouselämä, työelämä, työpaikat, työpaikkademokratia, työpaikkakulttuuri, työvelvollisuus

Abstract

Tutkimus on osa sarjaa, jossa kartoitettiin venäläisten sosioekonomista eriarvoisuutta ja työelämää. Ainestosarja, johon tämä tutkimus kuuluu, kattaa vuodet 1990, 1998, 2006 ja 2015, mikä mahdollistaa ajallisen muutoksen tutkimisen. Eriarvoisuus ymmärretään tutkimuksessa ammatin, sosiaalisen liikkuvuuden, omaisuuden ja tulojen kautta, mutta siihen liittyvät myös asenteet, politiikka ja uskonto. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää ihmisten olosuhteet heidän arvoihinsa pyrkimyksenä tutkia näiden kahden välistä vuorovaikutusta.

Ensimmäinen osa tutkimusta käsitteli työelämää. Aluksi kysyttiin vastaajan perheen työtaustasta, vastaajan koulutuksesta, työhistoriasta ja nykyisestä työstä. Vastaajaa pyydettiin lisäksi arvioimaan työautonomiaansa ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon työpaikalla.

Seuraavaksi kysyttiin perheestä ja perhetaustasta. Vastaajaa pyydettiin kertomaan muun muassa puolisonsa työstä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajan vapaa-ajan ja median käytöstä, hyvinvoinnista, tulotasosta, kulutuksesta ja vauraudesta. Vastaajaa pyydettiin esimerkiksi valitsemaan listasta erilaisia hyödykkeitä, joita hän omistaa.

Lopuksi tutkittiin uskomuksia ja poliittisia mielipiteitä. Vastaajalta kysyttiin, osallistuuko hän poliittisien puolueiden tai muiden ryhmittymien toimintaan. Edelleen oltiin kiinnostuneita luottamuksesta yhteiskunnallisiin instituutioihin, tyytyväisyydestä harjoitettuun politiikkaan, uskonnollisuudesta ja uskomuksista yhteiskunnan suhteen.

Taustamuuttujina ovat työmarkkina-asema, ammatti, työpaikan toimiala, työllisyyshistoria, työaika, työantajasektori, siviilisääty, lasten lukumäärä, kotitalouden koko, tulot, kotitalouden kestotavarat, uskontokunta, kansallinen ryhmä, ikä, koulutus, sukupuoli ja paikkakuntatyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.