FSD3289 Tutkijoiden viestintä tutkimusyhteisön ulkopuolelle kulttuurialalla 2018

Authors

  • Lamminmäki, Suvi (Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta)

Keywords

journalismi, kokemukset, kulttuurijournalismi, kulttuurintutkimus, media, mediakulttuuri, mediaympäristö, tiedeviestintä, tieteen popularisointi, tutkijat, tutkimustyö, viestintä

Abstract

Aineistossa kulttuurintutkijat kertovat kokemuksistaan tiedeviestintään, tutkimustulosten julkituomiseen ja mediayhteistyöhön liittyen. Pääpaino aineistossa on viestinnässä tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tutkittavat kertovat esimerkiksi julkisista esitelmistä, tiedottamisesta ja haastatteluista eri viestimiin. Aineisto on kerätty pro gradu -tutkielmaa varten ja se koostuu seitsemästä haastattelusta ja kuudesta kirjoitusvastauksesta. Kirjoitusvastauksista kolme lähetettiin suoraan tutkijalle ja kolme kerättiin Tietoarkiston Penna-kirjoitusaineistojen keruutyökalulla.

Kirjoituskutsussa kulttuurialan toimijoita pyydettiin kertomaan, millä tavoin ja minkä medioiden kanssa heillä on ollut yhteistyötä. Tutkittavilta kysyttiin myös yhteistyön sujuvuudesta ja kokemuksista eri viestintätahojen kuten televisio-, radio- ja lehtitoimittajien kanssa. Haastatteluissa käsiteltiin myös sosiaalista mediaa, blogeja ja podcasteja sekä niiden roolia tiedeviestinnässä. Tutkittavilta kysyttiin myös arviota omien viestintätaitojen riittävyydestä sekä siitä, kuinka paljon heidän työhönsä sisältyy viestinnällisiä tehtäviä.

Taustatietoina on kerätty tutkittavan sukupuoli, ikä ja tutkimusala. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.