Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3306 Saarijärven reitin tila ja muutokset: asukaskysely 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Konttinen, Esa
  • Möttönen, Sakari
  • Salo, Miikka

Keywords

asuinympäristö, mökkeily, ranta-alueet, rantojensuojelu, turvetuotanto, vapaa-ajan asunnot, vedenlaatu, vesien tila, vesienhoito, vesiensuojelu, vesistöt, vesistövaikutukset

Abstract

Aineistossa kartoitettiin Saarijärven reitin alueella asuvien arvioita alueen vesistöjen tilasta ja muutoksista ja muutosten vaikutuksista ihmisten elämään. Kyselyyn osallistui vakituisia sekä vapaa-ajan asukkaita Kyyjärven, Karstulan, Saarijärven ja Uuraisten kunnista. Kyselyyn vastasi 478 henkilöä, joista 200 oli naisia ja 273 miehiä. Tutkimusta rahoittivat Keski-Suomen liitto, Saarijärven kaupunki sekä Karstulan ja Uuraisten kunnat.

Asukkailta kysyttiin heidän suhteestaan luontoon ja vesistöihin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman lähivesistön tilan muutosta ajallisesti sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta vesistön tilaan. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi turvetuotanto, kalankasvatus, metsien ja soiden ojitus, teollisuuspäästöt vesistöjen kunnostus ja sääntely, asutusten jätevedet ja peltojen lannoitus. Vastaajat arvioivat mahdollisten muutosten vaikutusta mm. järvien ja jokien tilaan, järvi- ja jokiveden käyttöön, rantoihin ja kasvillisuuteen sekä kaloihin. Asukkaat myös kertoivat, miten muutokset ovat vaikuttaneet heidän harrastus- ja virkistystoimintaansa vesistöjen lähellä tai esimerkiksi järviveden käyttöön kotitöissä.

Vastaajat kertoivat, minkä tahojen heidän mielestään pitäisi huolehtia vesistöjen puhtaudesta, sekä millaisia vaikutusmahdollisuuksia asukkailla on vesistöjen tilan parantamiseen. Asukkailta kysyttiin, mikä on kansalaistoiminnan rooli vesistöjen tilan parantamisessa, ja ovatko he itse osallistuneet jossain muodossa tällaiseen toimintaan.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, toimiala, ammattiryhmä sekä se, asuuko vastaaja vakituisesti Saarijärven reitin alueella.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.