FSD3315 Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat 2008-2013

Authors

  • Jasinskaja-Lahti, Inga (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Renvik, Tuuli Anna (Helsingin yliopisto. Avoin yliopisto)

Keywords

asenteet, inkeriläiset, kielitaito, kotoutuminen (maahanmuuttajat), kulttuuri-identiteetti, maahanmuutto, osallistuminen, paluumuutto, sopeutuminen, suomalaisuus, syrjintä, työllistyminen, venäläiset, vähemmistöt

Abstract

Kyselyissä tutkittiin Suomeen muuttaneita inkerinsuomalaisia ja heidän kotoutumistaan. Teemoina olivat muun muassa muuttamisen motiivit, integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan, sosiaalinen hyvinvointi, suomalainen ja venäläinen kulttuuri sekä arvot. Aineisto koostuu neljästä vuosien 2008-2013 aikana samalle joukolle toteutetusta kyselystä, joista ensimmäinen kysely kerättiin Venäjällä ennen vastaajien muuttoa. Tutkimusaineistoista kolme ensimmäistä on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa INPRES-hankkeessa ja neljäs kysely LADA -tutkimushankkeessa vuosien 2008-2013 aikana (hankenumerot 123297 ja 257079). Hankkeiden avulla pyrittiin saamaan lisätietoa inkerinsuomalaisten paluumuuttajataustaisten maahanmuuttajien kotoutumisesta. Kyselyissä käytettiin osin samoja kysymyksiä, mutta esitystavat saattoivat hieman vaihdella vuosittain. Aineisto kerättiin venäjänkielellä, mutta data on suomen- ja englanninkielinen. Koska data ei sisällä kaikkia kyselylomakkeen kysymyksiä, alla on kuvailtu vain datassa olevat muuttujat.

Kyselyiden alussa vastaajalta kysyttiin sosiodemografisia muuttujia esimerkiksi perheeseen, asumiseen, työntekoon, uskontoon ja koulutukseen liittyen. Ensimmäisessä kyselyssä, joka on neljästä aineistoista laajin, tiedusteltiin Suomeen muuton suunnittelusta ja siihen vaikuttavista asioista sekä kenen kanssa vastaaja muuttaa. Muuttoa motivoiviksi asioiksi ehdotettiin esim. taloudellista tilannetta, lähtömaan konflikteja sekä koulutus- ja työmahdollisuuksia. Vastaajalta kysyttiin myös, mistä on saanut tietoa paluumuuttoon liittyen ja kuinka siihen on valmistautunut kuten esim. suomen kieltä opettelemalla.

Eri kyselyissä toistuivat kysymyspatteristot omiin arvoihin, asenteisiin ja ennakkoluuloihin suomalaisia ja venäläisiä koskien. Vastaajalta tiedusteltiin erilaisten luonnekuvausten ja toimintojen perusteella, onko hän samanlainen kuin väitteen henkilö. Samoin kysyttiin, ovatko tyypilliset suomalaiset ja venäläiset väitteen kaltaisia. Samoin toistuivat sosiaaliseen ja poliittiseen aktiivisuuteen liittyvät kysymykset, joissa tiedusteltiin esimerkiksi vaaleissa äänestämistä ja ystävien lukumäärää. Kyselyissä tiedusteltiin edellisten lisäksi myös vastaajan sosiaalisia verkostoja, tyytyväisyyttä muuttopäätökseen ja työtilanteeseen, kielitaitoa, muuttamisen stressaavuutta ja yleisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita.

Aineistossa on useita taustamuuttujia, joista tässä muutama: ikä luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, taloudellinen tilanne, työtilanne, uskonto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.