FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Niemelä, Mikko (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Keywords

asuminen, eriarvoisuus, hyvinvointi, menot, toimeentulotuki, tulot, tyytymättömyys, tyytyväisyys, työttömyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumero: 293103).

Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he olivat elämäänsä kokonaisuutena, millaiseksi he kokivat mielialansa, saavuttivatko he haluamiaan asioita ja millaiseen asemaan he sijoittaisivat itsensä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kysyttiin myös, olivatko vastaajan vanhemmat saaneet toimeentulotukea tai olivatko he olleet pitkään työttöminä vastaajan ollessa teini-ikäinen. Haluttiin myös tietää, oliko vastaaja saanut toimeentulotukea viimeisen vuoden aikana.

Kotitalouden taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä nettotulot ja velkojen kulut kuukaudessa. Kysyttiin myös miten hyvin vastaajat saivat tavanomaiset menonsa katetuiksi tuloillaan.

Seuraavaksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat välittivät erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnista ja esitettiin useita erilaisia väittämiä. Väittämissä käsiteltiin eriarvoisuutta, toimentulotukea ja sen myöntämistä, sekä vastaajan omaa hyvinvointia.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, talouden koko, asunnon omistussuhde, koulutus, työmarkkina-asema ja mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.