FSD3357 Suonensisäisten huumeiden käyttäjien hyvinvointi 2013-2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Saari, Juho (Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos)

Keywords

elämänhallinta, elämänlaatu, huumeet, huumeiden käyttö, hyvinvointi, palvelujärjestelmät, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveysneuvonta, terveyspalvelut

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suonensisäisten huumeiden käyttäjien elämäntilanteita, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa tilastollista tietoa terveysneuvontapisteiden asiakkaiden elämästä. Sumuisten sielujen hyvinvointi (SUMU) -hanke on osa professori Juho Saaren johtamaa laajemmin suomalaisen yhteiskunnan huono-osaisia ryhmiä tarkastelevaa tutkimusohjelmaa. Hankkeeseen saatiin pilottivaiheessa pieni rahoitus Kuopion kaupungilta.

Vastaajille esitettiin ensiksi väittämiä heidän omasta hyvinvoinnistaan ja elämänhallinnastaan. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluja tai tulonsiirtoja he tai heidän perheenjäsenensä ovat saaneet tai käyttäneet viimeisten kahden kuukauden aikana. Vastaajilta kysyttiin myös mielipiteitä käytettyjen palveluiden laadusta ja omasta motivaatiosta muutokseen. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen terveysneuvontapisteillä (HDL 1-3) kysyttiin erikseen kysymyksiä muun muassa siitä, millaisena vastaajat näkevät elämänsä vuoden kuluttua.

Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, työmarkkina-asema, asumismuoto, leipäjonoasiakkuus, huumetuomioiden määrä kahden viime vuoden aikana, suonensisäisten huumeiden käytön aloitusikä, uskonnollinen osallistuminen, kotitalouden rakenne ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.