FSD3360 Helsingin Sanomien yksinäisyyskysely 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

 • Saari, Juho (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
 • Helsingin Sanomat
 • Kauhanen, Jussi (Itä-Suomen yliopisto)
 • Karhunen, Leila (Itä-Suomen yliopisto)
 • Lagus, Krista (Aalto-yliopisto)
 • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
 • Pantzar, Mika (Helsingin yliopisto. Kuluttajatutkimuskeskus)
 • Erola, Jani (Turun yliopisto)
 • Junttila, Niina (Turun yliopisto)
 • Müller, Kiti (Työterveyslaitos)
 • Huhta, Jaana (Työterveyslaitos)

Keywords

huolenpito, huono-osaisuus, hyvinvointi, ihmissuhteet, läheiset, mielenterveys, sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet, syrjäytyminen, toimeentulo, tunteet, yksinäisyys, ystävät

Abstract

Helsingin Sanomien vuonna 2014 keräämä kysely kartoittaa suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä (N: 27851). Kyselyssä käsitellään muun muassa koetun yksinäisyyden määrää, olosuhteita ja seurauksia, sosiaalisia odotuksia ja hyvinvointia. Kysely sisältää avomuuttujan q9 "Miltä yksinäisyys tuntuu?", joka soveltuu myös laadullisiin analyyseihin. Avokysymykseen vastasi 3491 henkilöä.

Kyselyn alussa vastaajalta tiedusteltiin yksinäisyyden esiintymisestä vastaajan elämässä. Vastaajalta kysyttiin hyvien ystävien lukumäärää ja sitten eri ihmisryhmiin ja tapahtumiin liittyviä yksinäisyyden kokemuksia. Edelleen kartoitettiin yksinäisyyden kokemuksien ajallista ulottuvuutta: onko sitä esiintynyt aiemmin elämässä ja toistuuko se eri vuodenaikoina.

Seuraavaksi kartoitettiin yksinäisyyden tunteesta aiheutuneita terveydellisiä, henkisiä ja sosiaalisia seurauksia, kuten tulevaisuuden pelkoa, sairastelua tai aloitekyvyttömyyttä. Myös yksinäisyyttä helpottavia asioita tiedusteltiin. Vastaajalta tiedusteltiin seuraavaksi viimeaikaista henkistä hyvinvointia ja vastaaja pystyi omin sanoin kertomaan, miltä yksinäisyys tuntuu. Kyselyn lopussa tiedusteltiin sosiaalisia toiveita, käsityksiä itsestä vuorovaikutustilanteissa sekä tyytyväisyyttä oman elämän eri osa-alueisiin. Lisäksi tiedusteltiin fyysiseen terveyteen liittyviä tietoja, kuten alkoholinkäyttöä ja liikkumista.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, siviilisääty, ikä, paino, pituus, tulot, koulutus, subjektiivinen yhteiskuntaluokka, maakunta ja yli 34000 asukkaan kunnat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.