FSD3373 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2012

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kainulainen, Sakari (Diakonia-ammattikorkeakoulu)
  • Saari, Juho (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

elämänlaatu, eriarvoisuus, hyvinvointi, terveys, toimeentulotuki, tunteet, tyytymättömyys, tyytyväisyys, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia ja eriarvoisuuden kokemuksia. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Hyvinvointi ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus eriarvoisessa yhteiskunnassa (WEBE) -hanketta (päätösnumero: 252317).

Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he ovat elämäänsä, millaiseksi he kokevat mielialansa, ovatko he saavuttaneet haluamiansa asioita ja millaiseen asemaan he sijoittaisivat itsensä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kotitalouden taloudellista tilannetta tiedusteltiin kysymällä nettotuloja ja sitä, miten hyvin vastaajat saavat tavanomaiset menot niillä katetuiksi.

Vastaajien terveydentilaa selvitettiin muun muassa liikkumisen, itsensä huolehtimisen ja masennuksen osalta. Vastaajille esitettiin myös useita väittämiä, joilla kartoitettiin vastaajan suhdetta työelämään, perhe-elämään ja asumiseen, yhteisöön sekä ympäristöön ja luontoon. Kysyttiin myös, millaisia tunteita vastaaja on kokenut viimeisen 12 kuukauden aikana.

Seuraavaksi kysyttiin, kuinka paljon vastaajat välittävät eri ihmisryhmien hyvinvoinnista ja kuinka paljon he luottavat ihmisiin. Heitä pyydettiin myös arvioimaan mahdollisuuksiaan saada apua läheisiltä. Lisäksi tiedusteltiin, millaisia mahdollisuuksia he kokevat yhteiskunnan tarjoavan itselleen verrattuna muihin suomalaisiin.

Lopuksi kysyttiin, kuinka hyvin tai huonosti vastaaja hallitsee elämäänsä ja kuinka läheltä he ovat kohdanneet erilaisia vastoinkäymisiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimeentulotukeen ja sosiaaliturvaan liittyviä väittämiä. Haluttiin myös tietää, mikäli joku kotitalouteen kuuluva on saanut joskus toimeentulotukea.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, syntymävuosi, siviilisääty, kotitalouden koko, perhemuoto, asumismuoto, asunnon omistussuhde, koulutus, työmarkkina-asema, kotikunta, maakunta ja tieto siitä, onko kotikunta sama kuin syntymäkotikunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.