FSD3396 Perhebarometri 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Miettinen, Anneli (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

arvot, ihanteet, lapsettomuus, lapsiluku, lapsiperheet, lapsuus, lastenhankinta, parisuhde, perhe-elämä, perheellistyminen, perheet, raskaus, synnytys, vauvat

Abstract

Väestöliiton vuoden 2015 Perhebarometrissä teemoina ovat lasten saamista koskevat ihanteet ja suunnitelmat. Kyselyssä käsitellään mm. perheen perustamista ja haluttua perhekokoa, raskaaksituloa, lastensaannin esteitä, parisuhteen tilaa ja vauvakuumetta. Kyselyä rahoittivat Väestöliitto, Alli Paasikiven Säätiö ja Suomen Kotien Kukkasrahasto.

Kyselyn alussa tiedusteltiin vastaajan yleisiä taustatietoja, työmarkkinatilantetta ja parisuhteeseen liittyviä tietoja. Parisuhteesta tiedusteltiin esimerkiksi, kuinka tyytyväinen on suhteeseen ja miten parisuhteen ja yhdessä asumisen näkee tulevaisuudessa. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin lapsuudenkotiin liittyviä kysymyksiä, jotka liittyivät esimerkiksi onnellisuuteen, ristiriitoihin, taloudellisiin vaikeuksiin ja vanhemmilta saatavaan sosiaaliseen tukeen.

Seuraavaksi vastaajalta tiedusteltiin lapsista: lasten lukumäärää, syntymävuosia ja lasten asumisjärjestelyjä. Edelleen kysyttiin ensimmäisen lapsen syntymän taustalla olleita tekijöitä ja syntymän myötä eteen tulleita haasteita. Haasteiden kohdalla esitettiin mm. terveyteen, pariskunnan erimielisyyksiin ja muista asioista luopumiseen liittyviä väitteitä. Edelleen vastaajalta tiedusteltiin ihanteellista lapsilukua, sopivaa ikää tulla vanhemmaksi ja saada viimeinen lapsi.

Seuraavat kysymykset käsittelivät raskaaksituloa, lastenhankinnan suunnitelmia ja yleisiä arvoja, kuten, mitkä ovat elämän tärkeimpia asioita ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Jos vastaaja ei halunnut lapsia, tiedusteltiin syitä siihen väittämien avulla. Lisäksi kysyttiin, mitä tapahtuisi, jos vastaaja saisi lapsen nyt. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin erilaisia vauvojen näkemiseen liittyviä tilanteita ja kysyttiin, herääkö tilanteissa halu saada lapsia. Lopussa esitettiin kysymyksiä vastaajan terveydentilasta, kuten alkoholinkäytöstä ja käytössä olevista ehkäisymenetelmistä. Loput kysymykset koskivat vastaajan raskauskokemuksia.

Aineistossa on runsaasti taustamuuttujia, kuten sukupuoli, syntymävuosi, lasten lukumäärä, siviilisääty, koulutus, maakunta, suuralue, subjektiivinen käsitys yhteiskuntaluokasta ja tulojen riittävyydestä, ammattiryhmä ja tulot. Kyselyssä on myös puolisoon liittyviä taustamuuttujia kuten puolison sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä ja syntymävuosi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.