FSD3401 Implicit Association Test (IAT): Ammattinimikkeiden ja sukupuolen tiedostamattomat asenteet 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Luodemäki, Niina (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

Implicit Association Test (IAT), ammattinimikkeet, assosiaatio, juristit, näyttelijät, stereotypiat, sukupuoli, sukupuoliroolit, sukupuolisensitiivisyys, sukupuolittuminen, tiedostamaton

Abstract

Aineisto sisältää ammattinimikkeiden ja sukupuolen välistä assosiaatiota mittaavan Implicit Association -testin aggregoituja lukuja. Koetilanteessa selvitettiin osallistujien reaktioaikaa ja luokittelunopeutta (N: 137). Testissä käytetty oli ammattinimikepari lakimies-juristi ja näyttelijä. Tekijä Niina Luodemäki keräsi aineiston pro graduaan varten, jossa hän tutki, onko sanan sukupuolittuneisuudella yhteyttä sanan ja sukupuolen välisen tiedostamattoman assosiaation voimakkuuteen.

IAT on reaktioaikoihin perustuva tietokonetehtävä, jossa tutkittavan tulee lajitella sanoja ja/tai kuvia erilaisiin luokkiin. Osallistujalle näytettiin aluksi neljä luokkaa: lakimies/juristi, näyttelijä, mies, nainen ja kutakin luokkaa kuvaavat 10 ärsykesanaa. Testissä osallistujan tuli luokitella ruudulle ilmestyvä ärsykesana oikeaan luokkaan esim. juristi - mies tai näyttelijä - nainen. Testistä oli neljä versiota, joissa luokkien esiintyminen vaihteli. Jokainen versio sisälsi kuitenkin sukupuolistereotyyppiset (kongruentit) ja ei-stereotyyppiset (inkonrguentit) luokat. Osallistuja teki vain yhden version testin. Osallistujat tekivät kaikissa versioissa yhteensä seitsemän patteristoa, joista patteristoista 4/7 ja 7/7 poimittiin varsinaiset vastausajat. Ärsykesanoja harjoittelupatteristoissa oli 20 ja tallennettavista testipatteristoissa 40. Lisätietoa IAT-menetelmän vaiheista, muuttujista ja visuaalisesta ilmeestä on aineiston liitteissä sekä tekijän pro gradussa (ks. julkaisut).

Aineistossa on vastaajan reaktioaikojen keskiarvot ja keskihajonnat neljässä eri koeversiossa. Lisäksi on kaikkien reaktioaikojen keskiarvo sekä keskihajonta, inkongruentin ja kongruentin koeasetelman reaktioaikojen erotus sekä IAT-indeksi, joka kertoo assosiaation voimakkuudesta. Reaktioaika laskettiin vähentämällä sanan näytölleilmestymisaika siitä ajasta, jolloin osallistuja luokitteli sanan oikeaan luokkaan tarkoitettua näppäintä i tai e käyttäen.

Taustatietoina aineistossa on osallistujan ikä, sukupuoli ja koulutusaste.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.