FSD3426 Yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden näkemyksiä poliittisen mielipiteensä muodostumisesta 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helin, Tiina (Tampereen yliopisto)

Keywords

ideologiat, mielipiteet, opiskelijapolitiikka, opiskelijat, poliittinen osallistuminen, puolueiden kannatus, sosiaaliset verkostot, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden kirjoituksista liittyen heidän oman poliittisen mielipiteensä muodostumiseen ja äänestyskäyttäytymiseen. Aineisto on kerätty alun perin opinnäytetyöhön.

Kirjoitusohjeissa vastaajille annettiin kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin kirjoittamaan mm. siitä, millaisista poliittisista aiheista vastaaja yleensä keskustelee opiskelijaystäviensä kanssa, sekä millaisia vaikutuksia keskusteluilla on ollut vastaajaan ja hänen mielipiteisiinsä. Ohjaavissa kysymyksissä kysyttiin myös sitä, oliko vastaajalla vahva puoluekanta ennen opintojen aloittamista, sekä miten opiskelukaverien näkemykset ovat mahdollisesti vaikuttaneet vastaajan omaan äänestyskäyttäytymiseen. Kirjoittajia ohjeistettiin kirjoittamaan myös esimerkiksi siitä, millä tavoin he kokevat opintojen vaikuttaneen oman poliittisen mielipiteen muodostumiseen. Lisäksi apukysymyksissä pyydettiin pohtimaan myös lapsuuden kodin vaikutusta omiin poliittisiin näkemyksiin.

Taustatietona on kysytty sukupuolta, ikäryhmää ja äänestyskäyttäytymistä edellisissä eduskuntavaaleissa.

Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.