Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3434 PROMEQ: maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys 2017-2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

 • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

 • Kankaanpää, Reeta (Itä-Suomen yliopisto)
 • Veszteg, Csilla (Itä-Suomen yliopisto)
 • Ahonen, Tiina (Itä-Suomen yliopisto)
 • Anand, Janed (Itä-Suomen yliopisto)
 • Mäki-Opas, Tomi (Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos)
 • Vaarama, Marja (Itä-Suomen yliopisto)
 • Forma, Leena (Tampereen yliopisto)
 • Partanen, Jussi
 • Klavus, Jan (Tampereen yliopisto)
 • Rissanen, Pekka (Tampereen yliopisto)

Keywords

elintavat, elämänlaatu, fyysinen aktiivisuus, itsetunto, julkiset palvelut, kielitaito, luottamus, maahanmuuttajat, osallistuminen, rasismi, sosiaalipalvelut, sosiaaliset suhteet, tasa-arvo, terveydentila, terveyspalvelut, toimeentulo, traumat

Abstract

Aineisto käsittelee maahanmuuttajien osallisuutta, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sosiaalipalvelujen käyttöä, syrjintää ja työasenteita. Aineisto sisältää kaksi maahanmuuttajille suunnattua englannin kielellä toteutettua kyselyä: alkukyselyn (muuttujan tunnus q) sekä 6 kuukauden kuluttua kerätyn seurantakyselyn (muuttujan tunnus b). Aineisto on kerätty osana laajempaa hanketta nimeltään Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019), jossa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä. Tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen muiden kohderyhmien datat sekä yhdistetty data löytyvät myös Tietoarkistosta (FSD3432-FSD3436). Hanketta rahoitti Suomen Akatemia.

Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä, jotka on käännetty englanniksi. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista.

Alku- ja seurantakyselyt koostuvat lähes samoista kysymyksistä. Aluksi kyselyssä kartoitetaan tämänhetkistä elämäntilannetta, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrää, kielitaitoa ja koulutus- ja työhistoriaa. Seuraavaksi tiedustellaan työn merkitystä elämässä, lainoja ja onko joutunut turvautumaan ruoka-apuun. Sitten tiedustellaan elämänlaatuun, itsetuntoon ja osallisuuteen liittyviä asioita. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi suomalaisten kanssa solmittuja ihmissuhteita sekä tyytyväisyyttä terveydentilaan ja itseensä.

Seuraavaksi vastaajalta kysytään sosiaalisista suhteista, kohdatusta rasismista ja luottamuksesta Suomen valtion toimintaan. Vastaajilta tiedustellaan ihmissuhteiden laadusta, syrjinnän muodoista ja tapahtumapaikoista, yksinäisyydestä, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä, ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä. Lisäksi kysytään vastaajan aiemmista traumaattisista kokemuksista, kuten kidutuksesta, ja traumojen ilmenemisestä tämänhetkisessä elämässä eri ongelmina.

Seuraavaksi vastaajalta kartoitetaan eri terveys- ja sosiaalipalveluiden kohdilla, onko hän käyttänyt palvelua viimeisen 6 kuukauden aikana. Lisäksi tiedustellaan käyntien määriä tai niihin kulutettua aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.