Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3436 PROMEQ: heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi ja terveys 2016-2018: yhdistetty aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

 • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

 • Ylistö, Sami (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos)
 • Mäntysaari, Mikko (Jyväskylän yliopisto)
 • Kivijärvi, Antti (Nuorisotutkimusseura)
 • Aaltonen, Sanna (Nuorisotutkimusseura)
 • Mäki-Opas, Tomi (Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos)
 • Kankaanpää, Reeta (Itä-Suomen yliopisto)
 • Veszteg, Csilla (Itä-Suomen yliopisto)
 • Ahonen, Tiina (Itä-Suomen yliopisto)
 • Anand, Janed (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kannasoja, Sirpa (Jyväskylän yliopisto)
 • Närhi, Kati (Jyväskylän yliopisto)
 • Ristolainen, Hanna (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kivitalo, Mari (Itä-Suomen yliopisto)
 • Rissanen, Sari (Itä-Suomen yliopisto)
 • Tiilikainen, Elisa (Itä-Suomen yliopisto)
 • Vaarama, Marja (Itä-Suomen yliopisto)
 • Forma, Leena (Tampereen yliopisto)
 • Partanen, Jussi
 • Klavus, Jan (Tampereen yliopisto)
 • Rissanen, Pekka (Tampereen yliopisto)

Keywords

elintavat, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, julkiset palvelut, luottamus, osallistuminen, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset suhteet, syrjintä, tarpeet, terveyspalvelut, toimeentulo

Abstract

Aineisto koostuu Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) -hankkeessa kerätyistä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden alku- ja seurantakyselyistä. Kyselyissä teemoina olivat mm. osallisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, sosiaalipalvelujen käyttö ja toimeentulo. Vastaajaryhmät olivat työn- ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja ikääntyneet henkilöt. Tutkimusta tehtiin kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla eli osa vastaajista osallistui erilaisiin interventioihin ja osa ei. Aineistoon on koottu eri ryhmille samanlaisina esitetyt kysymykset. Kohderyhmiltä kerätyt laajemmat datat löytyvät täydellisinä Tietoarkistosta aineistonumeroin FSD3432-FSD3435. Suomen Akatemian rahoittamassa PROMEQ-hankkeessa oli tarkoituksena kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista.

Alku- ja seurantakyselyn kysymykset toistuvat samanlaisina. Kyselyssä kartoitetaan aluksi tämänhetkistä elämäntilannetta, kuten asuinpaikkaa, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrää, siviilisäätyä, tuloja ja lainoja. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko vastaaja joutunut turvautumaan taloudellisesti muihin ihmisiin. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämään, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä.

Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin syrjinnästä, ihmissuhteiden laadusta, yksinäisyydestä, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Sitten vastaajalta kysyttiin, onko hän osallistunut ryhmätoimintaan viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten liikunnan määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, perhemuoto, siviilisääty ja koulutus. Lisäksi on tieto kontrolli- tai koeryhmään kuulumisesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.