FSD3480 Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
  • Kautio, Tiina (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore)
  • Oksanen-Särelä, Katja (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore)
  • Kurlin Niiniaho, Ari (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore)

Keywords

jakaminen, luova toiminta, luvat, mielipiteet, taiteelliset teokset, tekijänoikeus, tekijänoikeuslaki, teokset, tietämys, verkkoympäristö

Abstract

Tässä kyselyssä selvitetään Suomen väestön näkemyksiä tekijänoikeudesta. Teemoina ovat tekijänoikeustietämys, teosten luvallinen käyttö, oma luova toiminta ja teosten luova jatkokäyttö, teosten luvaton käyttö ja tekijänoikeusjärjestelmää koskevat mielipiteet. Painopiste on internetissä tapahtuvassa käytössä. Tutkimushanke on osa Cuporen hankekokonaisuutta Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden jatkuva arviointi. Hankekokonaisuus rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiölle myöntämällä yleisavustuksella.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien tekijänoikeustietämystä ja sitä, mistä he ovat hankkineet tietoa tekijänoikeuksista. Vastaajilta kysyttiin, mitä verkkosisältöä (musiikki, elokuva, äänikirja, jne.) he ovat luvallisesti käyttäneet. Seuraavaksi tiedusteltiin, ovatko vastaajat jakaneet muiden tekemää sisältöä ja ovatko he olleet tilanteessa, jossa jakamisen luvallisuus oli epävarmaa. Lisäksi selvitettiin, ovatko vastaajat tehneet itse luovaa sisältöä ja jakaneet sitä netissä. Vastaajilta kysyttiin muun muassa millaisia teoksia he ovat luoneet, ovatko he käyttäneet muiden tekemiä sisältöjä osana omaa teosta ja onko niiden käyttöön pyydetty lupaa. Vastaajia pyydettiin kertomaan tarkemmin, mikäli he ovat kohdanneet ongelmia luvan saamisessa tai jos he ovat kohdanneet tilanteita, jossa omaa teosta olisi käytetty luvatta.

Kyselyssä selvitettiin, ovatko vastaajat käyttäneet tai jakaneet verkkosisältöä, jonka he ovat arvelleet olleen saatavilla luvatta. Mikäli olivat, syitä luvattomalle käytölle pyydettiin perustelemaan. Tämän jälkeen tekijänoikeuksista tiedusteltiin erilaisin mielipideväittämin. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he tai joku heidän lähipiiristään ollut tekemisissä tekijänoikeusrikkomusepäilyjen kanssa. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan keskeisimpiä tekijänoikeuteen liittyviä ongelmia sekä miten he toivoisivat Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kehittyvän.

Aineiston taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, äidinkieli, ammatti, talouden tyyppi, asunnon tyyppi, kotona olevien alle 18-vuotiaiden lasten iät ja lukumäärä, ruokakunnan koko, koulutus, tuloluokka, tietoa talouden eniten ansaitsevasta henkilöstä sekä erilaiset aluemuuttujat kuten maakunta, asukasmäärä ja tilastollinen kuntaryhmitys.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.