FSD3502 Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä 2018-2019

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Keywords

aluekehitys, aluerakentaminen, arkkitehtuuri, julkinen taide, julkiset rakennukset, julkiset tilat, katutaide, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkitila, maksuhalukkuus, rakennushankkeet, seinämaalaukset

Abstract

Aineisto sisältää litteroituja asiantuntijahaastatteluita liittyen julkisen taiteen käyttöön aluerakentamisessa ja -kehittämisessä. Haastateltavat ovat Suomessa työskenteleviä yksityisten rakennuttajien edustajia rakennus- tai konsulttiyhtiöistä, julkisen taiteen asiantuntijoita sekä kolmannella sektorilla toimiva kaupunkiaktivisti. Haastatteluissa asiantuntijat kertovat mm. siitä, millaisia perusteita eri taustaorganisaatioihin kuuluvat toimijat 2020-luvulle tultaessa näkevät taidehankinnalle ja kuinka he ymmärtävät taiteen vaikutukset aluerakentamisessa.

Luonteeltaan haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Teemat lähetettiin haastatettaville etukäteen ja heille kerrottiin, että kokemusperäinen tieto käy hyvin, mikäli heillä ei ole käytettävissään aihepiiriin liittyvää seurantaa tai selvityksiä. Teemojen järjestys ja painotus vaihteli hieman haastateltavasta riippuen. Yksityisen rakennus- tai konsulttiyhtiöiden edustajat toimivat pääkaupunkiseudulla ja heidän haastatteluissansa keskeisenä teemana ovat aluerakentamisen taideinvestointien hyödyt. Taiteen alan edustajat toimivat ympäri Suomea ja heidän haastatteluissa kolme isoa teemaa ovat 1) kaupunkialueiden identiteetti, 2) asukkaiden viihtyminen sekä 3) alueiden ja kaupunkien kilpailukyky ja brändi. Kullekin haastateltavalle esitettiin lisäksi erikseen kysymyksiä alue- ja taidehankkeista, joissa heidän tiedettiin olleen mukana.

Jos haastateltavilla riitti aikaa, heitä pyydettiin haastattelun lopuksi kommentoimaan Laura Uimosen vuonna 2015 tekemästä kyselypohjaisesta selvityksestä 'Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa' talouden näkökulmaan liittyviä tuloksia. Lisäksi heitä pyydettiin esittämään kantansa neljään väittämään, joista kaksi sisältyi Suomen Taiteilijaseuran (STS) vuonna 2016 TNS Gallupilla teettämään kyselyyn 'Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja' ja kaksi laadittiin käsillä olevaa selvitystä varten.

Aineisto on kerätty osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemaa ja Ornamo ry:n koordinoimaa Luovaa osaamista -hanketta.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan ammatti, sukupuoli, taustaorganisaation toimiala sekä paikkakunta. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.