FSD3504 Luontoharrastus ja teknologia -kirjoitusaineisto 2020-2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Santaoja, Minna (Turun yliopisto. Tulevaisuuden tutkimuskeskus)

Keywords

COVID-19, lintuharrastus, luontoliikunta, luontomatkailu, luontosuhde, mobiilisovellukset, retkeily, sosiaalinen media, teknologia, tietokoneohjelmat, valokuvaus, verkkosivustot

Abstract

Aineisto koostuu luontoharrastajien kirjoituksista liittyen luontoharrastusta tukevan teknologian käyttöön. Kirjoitusaineisto luontoharrastajien teknologiaan liittyvistä kokemuksista on kerätty alun perin tutkimukseen, jossa tarkastellaan teknologian vaikutuksia ihmisten luontosuhteeseen ja luonnon tuntemukseen. Kirjoituskutsuun saivat vastata kaikki luontoharrastajat, joilla on jonkinlaisia kokemuksia tai mielipiteitä teknologiasta. Kirjoittaa sai, vaikka vastaaja ei itse käyttäisikään teknologiaa apuna luontoharrastuksessaan. Aineisto kerättiin koronapandemian aikana, johon viitataan myös osassa kirjoituksista.

Keruukutsussa vastaajille annettiin useampia kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin kuvailemaan omaa luontoharrastusta ja suhdetta mobiiliteknologiaan. Luontoharrastajilta kysyttiin muun muassa sitä, liikkuuko luonnossa yksin vai yhdessä jonkun kanssa, sekä sitä miten mahdollisesti hyödyntää teknologiaa luontoharrastuksessaan. Vastaajaa pyydettiin esimerkiksi kertomaan jakaako hän luontokuvia sosiaalisen media ryhmissä, kirjoittaako hän luontohavaintojaan johonkin tiettyyn verkkopalveluun ja onko hän kokeillut erilaisia nimeltä mainittuja lajintunnistussovelluksia. Lisäksi kysyttiin, onko teknologia esimerkiksi innostanut tunnistamaan uusia lajeja tai vaikuttanut vastaajan tapaan olla luonnossa.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, asuuko vastaaja kaupunkimaisessa vai maaseutumaisessa ympäristössä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.