FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

COVID-19, avuntarve, huolestuneisuus, hyvinvointi, kirkko (instituutio), kriisit, luottamus, läheiset, pandemiat, psyykkinen kuormittavuus, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, turvallisuus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Kirkon tutkimuskeskus keräsi kahdella kyselyllä tietoa suomalaisten henkisestä kriisinkestävyydestä. Tämä toinen osa kyselystä toteutettiin toukokuussa 2020, kun vastaajilla oli jo tietoa yhteiskunnan osittaisesta avautumisesta. Ensimmäinen kysely toteutettiin huhtikuussa 2020, kun yhteiskunnan rajoitustoimet olivat tiukimmillaan. Myös huhtikuussa kerätty kysely, FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020, on saatavilla Tietoarkistosta.

Kyselyn teemoina olivat suomalaisten kokema kuormitus, heidän sosiaaliset verkostonsa ja kokemukset avunsaannista sekä odotukset kriisin selviämisestä. Vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan väittämiä liittyen henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin eri koronakriisiin liittyvät tekijät kuormittavat heitä ja kuinka suuri merkitys eri tahoilla on turvallisuuden tunteen lisäämisessä. Viimeiseksi kysyttiin, kuuluuko vastaaja kirkkoon ja kuinka tärkeänä vastaaja pitää evankelis-luterilaisen kirkon toimintoja pandemian aiheuttamassa kriisissä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, maakunta, kunnan tyyppi, ikä, siviilisääty, kotitalouden jäsenten määrä, koulutustaso, vastaajan ja kotitalouden tulotaso ja ammattiryhmä tai elämäntilanne.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.