FSD3546 Kestävä politiikka: päättäjäkysely 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Koskimaa, Vesa (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)
  • Rapeli, Lauri (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning (Samforsk))

Keywords

deliberatiivinen demokratia, demokratia, kestävä elämäntapa, lähidemokratia, osallistaminen, poliittinen osallistuminen, poliittinen päätöksenteko, politiikka, päättäjät, päätöksenteko, päätösvalta

Abstract

Aineistossa selvitettiin suomalaisten päättäjien näkemyksiä poliittisesta ja valtiollisesta päätöksenteosta sekä suomalaisen politiikan aikajänteen nykytilasta. Kysely käsittelee lisäksi kansalaisosallistumista demokraattisessa päätöksenteossa. Kysely toteutettiin Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeessa. Hankkeen rahoitti vuosina 2017-2022 Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, hankenumerot 312617 ja 312676.

Aluksi vastaajille esitettiin politiikkaa yleisellä tasolla kuvaavia väittämiä. Edelleen väittämiä esitettiin koskien valtiollista päätöksentekoa 2010-luvun Suomessa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin muutamia ilmastonmuutokseen ja kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka he kokevat erilaisten instituutioiden ja toimijoiden sekä ilmiöiden ja käytäntöjen vaikuttaneen suomalaisen politiikan aikajänteeseen 2010-luvulla. Edelleen heidän mielipiteitään kartoitettiin politiikan pitkäjänteisyyden edistämisestä sekä kansalaisosallistumisen kehittämisestä. Lopuksi vastaajille esitettiin muutama heidän omaa tulevaisuuskuvaansa ja persoonallisuuttansa koskeva taustakysymys.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi viisiluokkaisena, tieto lapsista ja lapsenlapsista, koulutusala, toimenkuva sekä työskentelyvuosien määrä nykyisessä tai vastaavassa toimenkuvassa, hallinnonala, puoluekannan vakiintuneisuus sekä tieto siitä, kuinka usein vastaaja ottaa yksityishenkilönä osaa väittelyyn, jonka aiheena on päivänpoliittiset asiat ja valinnat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.