FSD3598 Nuorisobarometri 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Opetusministeriö. Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura

Keywords

hyvinvointi, luottamus, mielenterveys, mielenterveyspalvelut, nuoret, perheneuvonta, päihdepalvelut, saavutettavuus, sosiaalipalvelut, terveys, terveyspalvelut, tyytyväisyys, vammaispalvelut, yhteenkuuluvuus

Abstract

Nuorisobarometrin 2020 pääteemoja ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus sekä niiden käyttöön liittyvät kokemukset.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, millaiseksi he kokevat nykyisen kotikuntansa asua. Seuraavaksi kartoitettiin, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita he olivat viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet ja kuinka monta kertaa.

Kiinnostuneita oltiin myös siitä, kokivatko vastaajat saaneensa riittävästi tarvitsemaansa apua ja millaisia kohtaamisia heillä oli ollut henkilökunnan kanssa. Saavutettavuuteen liittyen heiltä tiedusteltiin myös, pääsivätkö he palveluun nopeasti, selitettiinkö asiat heille ymmärrettävästi, oliko hoitopaikka millaisen matkan päässä, vaikeuttiko oma taloudellinen tilanne hoidon saamista ja kohdistuiko heihin ennakkoluuloja tai syrjintää.

Vastaajia pyydettiin kertomaan myös näkemyksiään liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan Suomessa. Kysymyksillä selvitettiin, luottivatko vastaajat saavansa tarvitsemaansa palvelua ja ammattimaista hoitoa. Lisäksi kysyttiin, kokivatko he sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäävän yhteiskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta ja kuinka suuri vastuu suomalaisten hyvinvoinnista heidän mielestään milläkin toimijalla kuuluisi olla. Kiinnostuneita oltiin myös vastaajien kokemuksista liittyen sähköisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön.

Lopuksi aineistossa pyrittiin selvittämään vastaajien kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan ja arkisesta elämästään.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikka, terveydentila, toimeentulo, pääasiallinen toiminta, opiskelu, koulutustaso, kotitalouden muoto sekä kokemus vähemmistöön kuulumisesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.