FSD3657 Tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kysely 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

julkaisutoiminta, koulutus, koulutustarve, tiedelehdet, tieteelliset seurat, toimitukset (media), toimitustyö, verkostot, vertaisoppiminen, yhteistyö

Abstract

Aineistossa selvitetään tieteellisten julkaisujen toimitusten koulutus- sekä yhteistyötarpeita tarkoituksena edistää uusien koulutus- ja yhteistyömuotojen syntymistä sekä käyttöönottoa. Kysely toteutettiin keväällä 2021 osana kymmenen kotimaisen tieteellisen julkaisun yhteistä hanketta, jota rahoitti Suomen tiedekustantajien liitto ry.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, missä rooleissa he toimivat toimituskunnissa tällä hetkellä, sekä missä rooleissa he ovat aiemmin toimineet. Sen jälkeen kartoitettiin, olivatko vastaajat osallistuneet tieteellisten julkaisujen toimituksille suunnattuihin koulutuksiin tai perehdytystilaisuuksiin. Kiinnostuneita oltiin, mitkä tahot koulutuksia olivat järjestäneet ja mitä koulutukset olivat käsitelleet. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisen pedagogiikan he ovat kokeneet koulutuksissa toimivaksi.

Tiedottamiseen liittyen kysyttiin, mitä kautta vastaajat olivat saaneet tietoa koulutuksista, ja mitä kautta he toivoisivat saavansa tietoa järjestettävistä koulutuksista ja yhteistöistä. Kysyttiin myös, mistä aiheista koulutusta kaivattiin, ja miten koulutustarjontaa voitaisiin kehittää. Yhteistyöhön liittyen tiedusteltiin, millaista yhteistyötä lehtien välillä tehtiin ja millaisesta yhteistyöstä oltiin kiinnostuneita. Lopuksi kysyttiin, miten julkaisuissa otettiin huomioon toimituksen vaihtuvuus eli tiedon poistuminen toimitusten jäsenten lopettaessa ja tiedontarve uusien aloittaessa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat rooli toimituksessa sekä kokemus toimituksessa toimimisesta (vuosina).

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.