FSD3686 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnhakijakysely 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkinen, Niklas (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Ojala, Satu (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

kuntouttava työtoiminta, osa-aikatyö, palkkatuki, pätkätyö, tilapäinen työvoima, tulorekisterit, työkokeilu, työllistyminen, työllistyminen, työllistämistuki, työmarkkinat, työnhaku, työnvälitys, työttömyys, työttömyysturva, työttömät, työvoimapalvelut, työvoimatoimistot

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka työvoimapalvelut kolmella eri TE-alueella edistivät osa-aikaisen ja tilapäisen työn vastaanottamista ja osittain työttömien kokoaikaista työllistymistä. Tämä aineisto koostuu työnhakijoiden näkemyksistä työllisyydestä ja työvoimapalveluista. Hankkeesta on arkistoitu myös kaksi muuta aineistoa: FSD3687 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnantajakysely 2021 ja FSD3688 TE-palvelujärjestelmän toiminta: asiantuntijatyöntekijöiden kysely 2021.

Kyselyssä selvitetään, millaisia työllistymistä tukevia palveluita vastaaja on käyttänyt, sekä onko hänelle tehty työtarjouksia osa-aikaisesta tai tilapäisestä työstä. Edelleen kysytään, millaiset esteet haastoivat työn hakemista ja vastaanottamista sekä millaisia mahdollisuuksia epätyypillisiin työsuhteisiin nähtiin liittyvän. Kyselyssä on myös kokoaikatyön hakemiseen ja vastaanottamiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajien näkemyksiä selvitetään myös työttömyysturvan ja palkan yhteensovittamiseen liittyen, muun muassa kysytään, onko tulorekisteri muuttanut halukkuutta ottaa vastaan tilapäistä työtä. Viimeiseksi vastaajilta pyydetään ehdotuksia siihen, kuinka siirtymää kokoaikatyöhön voitaisiin tukea paremmin. Kysely sisältää useita avokysymyksiä.

Taustamuuttujina ovat ikäryhmä, TE-alue, koulutustaso, sukupuoli, äidinkieli ja työttömyyttä edeltänyt ammatti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.