Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3756 ISSP 2022: perhe, työ ja sukupuoliroolit V: Suomen aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamisen ja talouden tiedekunta)

Keywords

ajankäyttö, ansiotyö, arki, kotityö, lapset (perheenjäsenet), lastenhoito, osa-aikatyö, perheet, perhevapaat, perhevapaat, päivähoito, sukupuoliroolit, työelämä, työnjako, työssäkäynti

Abstract

Vuonna 2022 kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -väestökyselyn aiheena oli perhe, työ ja sukupuoliroolit. Kysymykset käsittelivät muun muassa perhevapaita, kotitöitä sekä näkemyksiä sukupuolten välisistä eroista niin työssäkäynnin kuin lastenhoidon suhteen. Tämä aineisto koostuu suomalaisilta kerätystä kyselystä.

Vastaajia pyydettiin aluksi arvioimaan väittämiä, jotka käsittelivät työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä naisten ja miesten rooleja perheessä ja työelämässä. Kysyttiin myös, miten lapset vaikuttavat vanhempiensa vapauteen, talouteen, työllistymiseen, uramahdollisuuksiin ja sosiaaliseen asemaan.

Seuraavaksi selvitettiin vastaajien näkemyksiä perhevapaisiin liittyen. Kysymykset koskivat muun muassa sitä, miten vapaat tulisi jakaa vanhempien kesken ja kuinka pitkä palkallisen perhevapaan tulisi olla. Lisäksi kysyttiin, kenen tulisi vastata perhevapaiden, lasten päivähoidon sekä iäkkäille tarjottavien palveluiden kustannuksista.

Ajankäytön näkökulmasta kysyttiin, kuinka monta tuntia viikossa vastaaja sekä hänen puolisonsa käyttävät kotitöihin ja perheenjäsenistä huolehtimiseen. Tiedusteltiin myös, kuka huolehtii perheen raha-asioista ja kuka perheessä hoitaa erilaiset arjen askareet, kuten yhteisten aktiviteettien suunnittelun tai ruuanlaiton. Lisäksi vastaajia pyydettiin pohtimaan lähisukulaisuuden ja ystävyyden merkitystä elämässä sekä lasten kasvatusvastuun jakautumista sukupuolten välillä.

Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, ammatti, äänestyskäyttäytyminen, bruttotulot, nykyinen työmarkkina-asema, kotitalouden koko sekä suuralue. Lisäksi taustamuuttujiin sisältyvät vastaajan puolison koulutus, ammatti ja työmarkkina-asema.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.