Advanced search: Publications

Operator

Showing 50 / 3354

Display
Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä.
Karlsson, Liisa: Lapset toimivat - aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä. Teoksessa Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. 2012. Suomen kasvatustieteellinen seura. Jyväskylä. s. 235-283.
Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment
Knuuttila, V. & Kuusisto, K. & Saarnio, P. & Nummi, T. (2012). Effect of early working alliance on retention in outpatient substance abuse treatment. Counselling Psychology Quarterly. Volume 25, 2012. Issue 4. https://doi.org/10.1080/09515070.2012.707116
Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen
Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.
Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa.
Vähätalo, Lauri (2018). Osaamisperusteisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen arjessa. Teoksessa Osaaminen esiin. Ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus (toim. Harri Kukkonen ja Anu Raudasoja). Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/julkaisu-osaaminen-esiin [Viitattu 20.4.2018].
Sosiaalinen tausta ja rikollisuus
Jaakkola, Risto (1965). Sosiaalinen tausta ja rikollisuus. Sosiologia 2(2), 90-100.
Lääkkeiden väärinkäyttö suomalaisessa aikuisväestössä
Pätsi S-M, Lintonen T, Karjalainen K. Lääkkeiden väärinkäyttö suomalaisessa aikuisväestössä. Suomen Lääkärilehti 2020;75:188-210.
Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu
Kuusinen, Jorma & Blåfield, Lea (1974). Suomalaisen ja amerikkalaisen ITPA:n vertailu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja; 229.
Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta
Eronen, Anne & Hakkarainen, Tyyne & Londén, Pia & Peltosalmi, Juha (2014). Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen
Nevala, Niina & Paaso, Maria (2017). Tutkimus eron vaikutuksesta vanhemmuuteen. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista
Eronen, A. & Eskelinen, M. & Kinnunen, P. & Rönnberg, L. & Tiermas, P. & Urponen, K. (1998). Sosiaalibarometri 1998: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa
Wilska, Terhi-Anna (2001). Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa. Teoksessa: Nuori ruumis (toim. Raili Välimaa & Anne Puuronen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 21.
Hankintailmoitusten tilastot 2010
Työ- ja elinkeinoministeriö (2011) Hankintailmoitusten tilastot 2010. https://vanha.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/tilastot/
Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi
Kokko, K. (1996). Työttömyys ja psyykkinen hyvinvointi. Pro gradu.
Helsinkiläisten yläkoululaisten turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaamisesta
Rekola, Hanna & Itkonen, Pekka & Saine-Kottonen, Annukka (2017). Helsinkiläisten yläkoululaisten turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaamisesta [verkkodokumentti]. Helsinki: Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2017. https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Helsinkilaisten_ylakoululaisten_turvallisuusosaamisesta_ja_turvallisuusviestinnan_vaikuttavuuden_mittaamisesta.pdf [viitattu 26.4.2019]
Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia.
Kotilainen, Sirkku & Siivonen, Katriina & Suoninen, Annikka (2010). Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31.
Vapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiin
Oksanen, P. (2016). Vapaa-ajan harrastusten yhteys 50-vuotiaiden toive-eläkeikään ja eläkeaikaisen ansio- ja vapaaehtoistyön aikomuksiin. Pro gradu.
Kunnat ja ympäristökonfliktit
Kettunen, Aija (1998). Kunnat ja ympäristökonfliktit. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Acta / Suomen kuntaliitto; 96.
Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous.
Häikiö, Martti ja Ylitalo, Essi: Bit Bang. Yrjö Neuvo ja digitaalinen kumous. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013.
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2009 (2009) [verkkodokumentti]. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. http://www.defmin.fi/index.phtml?463_m=4157&s=263 [viitattu 10.1.2011]
Ketä lama kosketti? Aikuisten työurien seuranta v. 1986-1995
Rönkä, A., Ohranen, M., & Kokko, K. (1996). Ketä lama kosketti? Aikuisten työurien seuranta v. 1986-1995. Kasvatus, 27, 463-477.
Ketterät sopimustyypit ja hinnoittelumallit julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa.
Pekkarinen, Arttu (2017) Ketterät sopimustyypit ja hinnoittelumallit julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät
Sosiaalibarometri 1994: kuntien sosiaalipalvelujen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtainen tilanne ja kehitysnäkymät (1994). Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto. Sosiaaliturvan keskusliiton selvityksiä ja tutkimuksia; 1/1994.
Mitä on suomalainen arvokonservatiivisuus? Tutkimus suomalaisen konservatiivisuuden sisällöistä ja taustatekijöistä
Suikkanen, Sanni (2019). Mitä on suomalainen arvokonservatiivisuus? Tutkimus suomalaisen konservatiivisuuden sisällöistä ja taustatekijöistä. Tampere: Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma. Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201905161728
Kirkko uudelle vuosituhannelle
Salonen, Kari & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä Kati (2000). Kirkko uudelle vuosituhannelle. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1996-1999. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön
Pasanen, Tiina (2005). Suomalaisten asenteet kehitysyhteistyöhön. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiologian Pro gradu -tutkielma.
Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä
Pajala, A. and Jakulin, A. 2007. Eduskuntaryhmien äänestyskoheesio vuosien 1991-2006 valtiopäivillä, Politiikka 49(3), 141-154.
Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla
Kuusinen, Jorma & Leskinen, Esko (1988). Koulumenestyksen rakenne ja pysyvyys peruskoulun 6. ja 9. luokilla. Kasvatus 19(1), 22-31.
Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä.
Taavetti, Riikka (2016) "Tärkeintä on lähteminen. Muuttamisen merkitykset sateenkaarinuorten elämässä." Teoksessa. Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä - Nuorten elinolot 2016 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 135-147.
Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa
Tähtinen, J. (2003). Pienten lasten perheiden vuorovaikutus ja yleinen toimintakykyisyys 2000-luvun alun Suomessa. Julkaisussa Heidi Sinervaara-Niskanen & Raimo Ojala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3.
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003
"Kyllä politiikalle, mutta...": nuoret ja eduskuntavaalit 2003 (2003). Toim. Kari Paakkunainen. Helsinki: Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.
Yhteistä kieltä etsimässä. Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa
Tiira, Kirsi (2000). Yhteistä kieltä etsimässä. Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Varhaiskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Saatavissa verkkodokumenttina: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/Tutkimus/Kirsi_Tiiran_gradu.pdf [viitattu 31.5.2007].
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta (2014). Helsinki: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS. Tiedotteita ja katsauksia: Joulukuu 2014; 1/2014. http://www.defmin.fi/files/2973/MTS_Raportti_suomeksi_nettiversio.pdf [viitattu 2.2.2015].
Lehtitilausten puhelinmyynnin kulttuurinen mielikuva ja jokapäiväinen työ.
Koivunen, Tuija (2007). Lehtitilausten puhelinmyynnin kulttuurinen mielikuva ja jokapäiväinen työ. Yhteiskuntapolitiikka (72) 3, 321-329
Yksi päivä mediaa
Kytömäki, Juha & Nirkko, Juha & Suoninen, Annikka (2003). Yksi päivä mediaa. SKS, Kansanelämän kuvauksia; 63. Tampere.
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö (2003). UM/Kehitysyhteistyöosasto: lokakuu 2003 [verkkodokumentti]. Helsinki: Taloustutkimus. http://global.finland.fi/mielipidemittaus2003.pdf [viitattu 11.1.2005].
Perustutkimuksesta tiedon soveltamiseen
Pulkkinen, L. (2005). Perustutkimuksesta tiedon soveltamiseen. Psykologia, 40, 307-316.
Vanhemman lämpimän tunneilmaisun ja kontrolloivuuden yhteydet lapsen sosiaalisiin ongelmiin
Siipola, A.-K. (2016). Vanhemman lämpimän tunneilmaisun ja kontrolloivuuden yhteydet lapsen sosiaalisiin ongelmiin. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Kandidaatintutkielma
Työtehtävien organisoinnin yhteys palkansaajien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
Pitkänen, Marika (2018). Työtehtävien organisoinnin yhteys palkansaajien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Oulu: Oulun yliopisto. Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö. Kandidaatintutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201806092554
Pitkäaikaistyöttömyyttä ennakoivat tekijät ja pitkäaikaistyöttömyyden yhteydet psyykkiseen pahoinvointiin
Kokko, K. (2000). Pitkäaikaistyöttömyyttä ennakoivat tekijät ja pitkäaikaistyöttömyyden yhteydet psyykkiseen pahoinvointiin. Nuorisotutkimus, 18, 8-16.
Ikä- ja sukupolvityypillisten arvojen tarkastelua
Räsänen, Pekka (2004). Ikä- ja sukupolvityypillisten arvojen tarkastelua. Teoksessa: Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus (toim. Jani Erola & Terhi-Anna Wilska), 199-214. Jyväskylä: Sophi.
Vaikutusmahdollisuudet ja elämänlaatu: kehitysvammaisten kokemuksia itsemääräämisestä
Autio, Tiina (1993). Vaikutusmahdollisuudet ja elämänlaatu: kehitysvammaisten kokemuksia itsemääräämisestä. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Kehitysvammaliiton julkaisuja; 16.
Äidit liukuhihnalla. Medikalisaatio, äitiyshuollon palvelujärjestelmä ja naisten kokemukset
Vehviläinen KH. Äidit liukuhihnalla. Medikalisaatio, äitiyshuollon palvelujärjestelmä ja naisten kokemukset. Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, Lisensiaatintutkimus, 127s, Kesäkuu 2000.
Sosiaalibarometri 2005: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista
Eronen, Anne & Londén, Pia & Perälahti, Anne & Siltaniemi, Aki & Särkelä, Riitta (2005). Sosiaalibarometri 2005: hyvinvointipalvelujen tuottajien ajankohtainen tilanne ja näkemys kansalaisten hyvinvoinnista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.
Sodan koskettamat. Tulkitseva fenomenologinen analyysi lapsuusajan sotamuistoista
Huhtinen, Nina (2018). Sodan koskettamat. Tulkitseva fenomenologinen analyysi lapsuusajan sotamuistoista. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811012765
Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation
Purhonen, Semi & Gronow, Jukka & Rahkonen, Keijo (2011). Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation. Acta Sociologica 54 (4), 385-402.
Suomalaiset eivät usko työn loppuun
Pulkka, Ville-Veikko (2017). Suomalaiset eivät usko työn loppuun [blogikirjoitus]. Kansallisen ennakointiverkoston blogi.
Sukupuolisterotypiat sähköpostihuumorissa
Aro, Jari & Sarpavaara, Harri (2007). Sukupuolisterotypiat sähköpostihuumorissa. Sosiologia 44(3), 191 - 203.
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000
Kunttu, Kristina & Huttunen, Teppo (2001). Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000. Helsinki: Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia; 45.
Nuorten aikuisten kerronnallisen identiteetin rakentuminen psykiatrian toimintaympäristössä.
Mattila, Elina (2018). Nuorten aikuisten kerronnallisen identiteetin rakentuminen psykiatrian toimintaympäristössä. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Keilaten vai kävellen? Metsäammattilaisten näkemyksiä laserkeilausperusteisen metsävaratiedon luotettavuudesta ja toimivuudesta metsäsuunnittelussa
Järvinen, Vesa (2015) Keilaten vai kävellen? Metsäammattilaisten näkemyksiä laserkeilausperusteisen metsävaratiedon luotettavuudesta ja toimivuudesta metsäsuunnittelussa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Maatalous-metsätieteellinen pro gradu -tutkielma.
Display