FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin: käräjäoikeuskysely 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ahonen, Timo (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)
  • Laitinen, Ahti (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)
  • Niskanen, Hannu (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)

Keywords

ammattitaito, käräjäoikeudet, luotettavuus, luotettavuus, oikeuslaitos, tuomarit, tuomioistuimet, tuomioistuinlaitos, yleinen mielipide

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Turun käräjäoikeudessa asioineiden tuomioistuinkuvaa. Vastaajilta tiedusteltiin, minkä asian vuoksi he asioivat sekä ovatko he aiemmin asioineet tuomioistuimessa. Niiltä, jotka olivat asioineet tuomioistuimessa aiemminkin kysyttiin, miksi he ovat siellä asioineet sekä kuinka monta kertaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan tuomioistuimessa asioinnista sekä erilaisia väittämiä tuomareista ja tuomioistuimista kokonaisuutena. Lisäksi kysyttiin ovatko tuomioistuinten päätökset tasapuolisia. Jos vastaaja ei pitänyt päätöksiä tasapuolisina, häneltä kysyttiin syytä, miksi päätökset ovat epätasapuolisia. Kaikilta vastaajilta kysyttiin oikeudenkäynnin kalleudesta sekä pitäisikö tuomioistuinten käytön olla helpompaa. Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia myös arvioimaan, missä määrin tuomioistuintoiminnalle asetetut päämäärät ovat toteutuneet suomalaisissa tuomioistuimissa sekä onko tuomioistuinten toiminta kokonaisuudessaan onnistunutta. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin heidän käsityksiään lautamiestoiminnasta sekä sen tarpeellisuudesta. Vastaajilta kysyttiin, mistä paikoista voi Suomessa saada neuvontaa tai avustajan oikeudellisissa asioissa sekä ovatko he koskaan kokeneet tarvitsevansa em. palveluja. Palvelujen tarpeen kokeneilta tiedusteltiin, olivatko he käyttäneet yleistä oikeusapupalvelua, asianajo- tai lakiasiaintoimistojen palveluja tai järjestöjen ylläpitämiä oikeusapupalveluja. Jos vastaaja oli käyttänyt palveluja, häneltä kysyttiin palvelujen käyttökokemuksista. Kielteisesti vastanneilta tiedusteltiin miksi he eivät ole käyttäneet palveluja koetusta tarpeesta huolimatta. Taustamuuttujina kysyttiin asuinkuntaa, syntymävuotta, henkilökohtaisia tuloja kuukaudessa sekä sukupuolta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.