FSD1114 Perhebarometri 2000: lasten kasvatus

Authors

  • Seppälä, Nina (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

esiopetus, kasvatus, käsitykset, lapset (ikäryhmä), lapsiperheet, opettajat, perhe-elämä, perheet, perheet, työ, vanhemmat, varhaiskasvatuksen opettajat, vastuu, yhteistyö

Abstract

Tutkimuksessa on kartoitettu lasten vanhempien ja ammattikasvattajien, opettajien ja päiväkodin henkilöstön, näkemyksiä lasten kasvatuksesta ja erityisesti kasvatusvastuusta sekä sen jakautumisesta perheen sisällä puolisoiden kesken ja vanhempien sekä ammattikasvattajien välillä. Perheen sisäistä kasvatusvastuuta tarkasteltiin kysymällä vanhempien mielipiteitä siitä, kummalle puolisoista kuuluvat eräät arkiset kasvatustehtävät. Vanhempien ja ammattikasvattajien välistä kasvatusvastuuta tarkasteltiin kysymällä taas heidän mielipiteitään siitä, kummalle osapuolelle kuuluvat eräät yleisemmät kasvatustehtävät. Edelleen kysyttiin sekä vanhempien että vanhempien ja ammattikasvattajien välisistä ristiriidoista lastenkasvatuksessa sekä yhteistyöstä ja tuesta. Edelleen kysyttiin esiopetuksesta, mm. sen erilaisten tavoitteiden tärkeydestä ja esiopetuksen ja kasvatusvastuun välisistä suhteista. Vanhemmilta kysyttiin myös mielipiteitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja ehdotuksia niiden parantamista koskevista muutoksista. Taustamuuttujina oli mm. sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus, asuinpaikka, sosiaaliryhmä, työtilanne, työssä viihtyminen, lasten lukumäärä ja ikä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.