FSD1134 Sosiaalibarometri 1999

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

Kansaneläkelaitos, hyvinvointi, järjestöt, kolmas sektori, kuntoutus, sosiaalipalvelut, sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimi, sosiaaliturva, terveyskeskukset, terveyspalvelut, terveyspolitiikka, työvoimahallinto

Abstract

Tutkimuksessa vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Vastaajilta pyydettiin arviota asiakkaiden hyvinvoinnista sekä eri väestöryhmien, kuten uusperheiden ja työttömien, hyvinvoinnista ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Heitä pyydettiin myös arvioimaan taloudellisten etuuksien (esim. sairauspäiväraha, toimeentulotuki) riittävyyttä käyttäjän kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä toiminta-alueen kuntien sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta sekä mahdollisuudesta turvata palvelut nykyisillä voimavaroilla. Lisäksi heiltä kysyttiin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan palveluiden, työhallinnon palveluiden ja yksityisten palveluiden tarjonnan muutoksista ja toimivuudesta sekä kolmannen sektorin merkityksestä. Vastaajilta tiedusteltiin myös arviota henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä.

Vastaajilta kysyttiin kuntoutuksen yleisestä toteutumista kokonaisuudessaan sekä eri väestöryhmien tarpeita vastaavasti. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan kuntoutuksen käynnistymisen laatua, kuntoutuksen oikeaa ajoitusta sekä sopivuutta ja onnistuneisuutta kuntoutujan kannalta. Vastaajilta kysyttiin myös eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyön toimivuutta, arviota kuntoutuksen toteuttajista sekä oman organisaation ja koko toiminta-alueen kuntoutuspalvelujen kehityssuunnasta lähivuosina. Ainoastaan järjestöjen vastaajilta kysyttiin mm. järjestön merkityksestä kokonaisuudessaan ja eri osa-alueilla kuten edunvalvojana ja poliittisena vaikuttajana. Taustamuuttujina oli vastaajan virka-asema tai -nimike tai tehtävänimike sekä aluemuuttujia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.