FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL)

Keywords

järjestöt, kunnallistaminen, muutos, priorisointi, sosiaalipalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, terveyspalvelut, valtion virastot, vapaaehtoistyö, verkostoituminen, verkostot, yhteistyö, yksityistäminen

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voivatko hyvinvointipalveluiden tuottajat verkostoitua alueellisesti joustavaksi tukiverkostoksi. Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, onko kunnan sosiaalitoimi yhdistetty muiden hallintokuntien kanssa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan organisaatiossaan viime vuosien aikana tapahtuneita, käynnissä tai suunnitteilla olevia muutoksia kuten henkilöstön lisääminen/vähentäminen, ostopalvelujen lisääminen/vähentäminen, yhteistyön lisääminen/vähentäminen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan johdon tehtävien merkitystä organisaatiossa. Vastaajilta tiedusteltiin, onko kunnassa priorisoitu sosiaali- ja terveystoimen palveluja sekä ketkä priorisoinnin ovat tehneet. Vastaajilta kysyttiin myös, onko kunnassa luovuttu tai harkittu luopumista joidenkin palvelujen tuottamisessa, mikä palvelu olisi silloin kyseessä, kenelle palvelun tuottamisvastuu siirtyisi sekä onko palvelujen siirrosta jo neuvoteltu.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tahojen (esim. itseapu, omaishoito, seurakunnat, kunnan sosiaalitoimi) nykyistä ja tulevaa merkitystä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, ketkä ovat yhteistyökumppaneita eri asiakasryhmien kohdalla. Asiakasryhminä mainittiin mm. kotona asuvat vanhukset ja vammaiset, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset sekä pitkäaikaissairaat. Yhteistyökumppani vaihtoehtoina olivat mm. omaishoito, vapaaehtoistoiminta ja yritykset. Lisäksi kysyttiin minkä asiakasryhmien palvelemiseksi on suunnitteilla yhteistyötä. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi onko olemassa ryhmiä, joille ei ole olemassa palveluja. Vastaajilta kysyttiin myös heidän virka-asemaansa. Taustamuuttujina olivat maakunta ja kunnan elinkeinorakenne sekä tilastomuuttujista tuotettu luokittelu kunnan sosiaalistaloudellisesta tilanteesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.