FSD1190 Muuttuvat kunnat 1990

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Granqvist, Nina (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)
  • Pikkala, Sari (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)
  • Ståhlberg, Krister (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Keywords

johtaminen, kunnallishallinto, kunnanjohtajat, kunnat, kuntasuunnittelu, vapaakunnat

Abstract

Aineisto on kerätty osana yhteispohjoismaista projektia "Offentlig försöksverksamhet som lärnings- och anpassningsstrategi". Kunnan tilannetta ja toimintaa kartoitettiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan kunnan taloudellisen tilanteen lisäksi erilaisten poliittisiin, hallinnollisiin, taloudellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin sekä valtiosuhteeseen liittyvien ongelmien tärkeyttä. Edelleen kysyttiin, mikä on kunnan nykytilanteen pahin ongelma, mitkä ovat tärkeimmät esteet ongelman ratkaisemiselle ja miten tärkeitä erilaiset ongelmien ratkaisutavat ovat vastaajan oman kunnan näkökulmasta. Seuraavaksi tiedusteltiin onko kunnassa toteutettu erilaisia toimenpiteitä kuten lautakuntien yhdistämisiä ja lakkauttamisia, kunnan sisäisen työpaikkakoulutuksen järjestämistä tai budjettivastuun hajauttamista alemmille tasoille. Kokeilutoimintaan liittyen tiedusteltiin mitä mieltä vastaaja on kokeilutoiminnasta ja miten tärkeitä erilaiset kokeilutoiminnan motiivit, kuten uusien työtapojen löytäminen, kokemuksista oppiminen, rutiinien murtaminen ja säästöt, ovat. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan muutamia julkisessa keskustelussa esiintyneitä väittämiä kuntasektorin uudistuksista ja kunnan ja valtion suhteesta. Vastaajilta tiedusteltiin ostaako kunta palveluita yksityisiltä yrityksiltä ja tukeeko se vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi pyydettiin arvioimaan ostopalveluiden ja vapaaehtoistoiminnan tukemisen vaikutuksia. Vastaajien työstä kaupunginjohtajana kysyttiin kunnallispoliittisten tehtävien hoitamiseen käyttettyä aikaa sekä kontaktien tiheyttä eri tahoihin kuten joukkoviestimiin, kunnan asukkaisiin tai muihin kuntiin. Seuraavaksi pyydettiin arvioita mihin asioihin vastaajat käyttävät eniten työaikaansa sekä onko edellä mainittu ajankäyttö tarkoituksenmukaista. Lopuksi pyydettiin arviota erilaisten tehtävien, kuten sektoreiden välisen yhteistyön, alaisten informoinnin, uusien rutiinien kehittämisen, talouden ohjauksen, toimintojen koordinoinnin, asukkaiden näkemysten seuraamisen ja inspiroimisen, tärkeydestä kunnanjohtajan työssä.

Taustamuuttujina ovat kunta, kuntatyyppi ja lääni sekä vastaajan ikä, koulutus, virkaanastumisvuosi ja työkokemuksen tyyppi.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.