FSD1201 Kaupunkipalvelututkimus 1985

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Outinen, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)
  • Varhe, Seppo (Suomen Kaupunkiliitto)

Keywords

asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, terveydenhoito, tiedotus, vanhustenhuolto

Abstract

Kaupunkipalvelututkimus 1985 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhusten hoidosta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, ulkoilusta ja vapaa-ajasta, suhtautumisesta hallintoon, vaikutusmahdollisuuksista kaupungin asioihin sekä kunnan tiedottamisesta.

Vastaajille esitettiin kunnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mistä kunnan palveluista he olisivat valmiita tinkimään. Lopuksi kysyttiin kuntalaisten arkielämästä sekä mahdollisista muuttoaikeista. Taustamuuttujia olivat syntymävuosi, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, työpaikan sijainti ja työmatkoilla käytetty kulkuväline.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.