FSD1278 Alueellinen hyvinvointi: Keski-Suomen kansalaiskysely 1999

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Eronen, Anne (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL))
  • Kinnunen, Petri (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL))

Keywords

alueelliset palveluyksiköt, alueellisuus, asuinympäristö, elinolot, hyvinvointi, julkiset palvelut, kansalaisjärjestöt, peruspalvelut, sosiaalinen tuki, sosiaalipalvelut, sosiaaliset verkostot, terveyspalvelut

Abstract

Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa kansalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalveluja koskevista mielipiteistä. Keskeisenä osana on ihmisten suhde omaan elin- ja toimintaympäristöönsä.

Vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen (perhe, sukulaiset, ystävät, naapurit, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat, kunta, valtio, yksityiset palvelut) merkitystä erilaisissa tukea ja apua vaativissa tilanteissa. Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitettiin esittämällä vastaajalle luettelo erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista, työhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä yksityisten palveluyksiköiden palveluista ja pyytämällä häntä arvioimaan palvelun toimivuutta sekä vielä tarkentamaan, mihin asioihin hän on tyytyväinen ja tyytymätön.

Kansalaistoimintaan liittyen vastaajalta tiedusteltiin, kuuluuko hän joihinkin järjestöihin tai yhdistyksiin sekä minkälaisissa tehtävissä niissä toimii. Lisäksi vastaajaa pyydettiin esittämään arvio ns. kolmannen sektorin merkityksestä harrastus- ja virkistystoiminnalle, toimeentulon turvaamiselle, työllisyyden hoidolle, palvelujen tuottamiselle, vertaistoiminnalle sekä vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamiselle. Vastaajan nykyistä elämäntilannetta kartoitettiin kysymällä vastaajan sekä hänen mahdollisen puolisonsa työmarkkina-asemaa viimeisen vuoden aikana sekä vastaajan ammatillista koulutusta. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan nykyistä terveydentilaansa, ihmissuhteitaan, taloudellista, työllisyys- ja asumistilannettaan, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan sekä hänen vaikutusmahdollisuuksiaan suhteessa omaa elämää koskeviin asioihin. Lopuksi kysyttiin vielä, mitä asioita vastaaja haluaisi pitää ennallaan elämässään ja toisaalta mitä asioita hän haluaisi muuttaa.

Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä luokiteltuna, asumismuoto, kotitalouden koko, oman asuinkunnan sosiaalis-taloudellinen tilanne ja asuinalueen parhaat ja huonoimmat puolet sekä muuttosuunnitelmat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.