FSD1303 European Social Survey 2002: Suomen aineisto

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Jowell, Roger (City University. Centre for Comparative Social Surveys)
  • ESS Central Coordinating Team
  • Ervasti, Heikki (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Keywords

arvot, eriarvoisuus, etninen identiteetti, hyvinvointi, joukkoviestimet, julkiset palvelut, kansallinen identiteetti, luottamus, maahanmuutto, pakolaiset, perhe, peruspalvelut, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, siirtolaisuus, sosiaalinen pääoma, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, syrjintä, tuloerot, turvapaikanhakijat, tyytyväisyys, työelämä, uskonto

Abstract

Tutkimus käsitteli useita eri aihealueita, kuten median käyttöä ja sosiaalista luottamusta; kiinnostusta, luottamusta ja osallistumista politiikkaan, poliittista sitoutuneisuutta ja suuntautuneisuutta, tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen ja joihinkin erikseen mainittuihin yhteiskunnan palveluihin; koettua hyvinvointia ja ulossulkemista, uskonnollisia mielipiteitä, koettua syrjintää sekä kansallista ja etnistä identiteettiä. Nämä teemat toistuvat ESS-tutkimuskierroksilla.

Vaihtuvien osioiden aiheena tällä ensimmäisellä kierroksella olivat maahanmuuttoa, turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttopolitiikkaa koskevat asenteet, käsitykset ja tietämys ja kansalaisosallistuminen, jäsenyydet erilaisissa organisaatioissa, perhe- ja ystävyyssuhteet ja -verkostot, eri elämänalueiden arvostus sekä työelämä ja -olosuhteet.

Itsetäytettävät ns. perävaunulomakkeet sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja päälomakkeen laatua kontrolloivia testikysymyksiä. Lisäksi esitettiin kysymyksiä tuloeroista ja palkoista.

Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.