FSD2030 Suhtautuminen naispappeihin 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

asenteet, evankelis-luterilainen kirkko, kannatus, kirkolliset toimitukset, kirkon työntekijät, kirkot, naispappeus, pappeus, pappisvihkimys, sukupuoli, vastustus, yhdyskunnat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten naispappeuteen liittyviä asenteita. Aluksi selvitettiin, ovatko haastatellut naispappeuden vastustajia vai kannattajia. Tarkentavia kysymyksiä esitettiin kummankin näkökulman edustajille. Hyväksyjät punnitsivat ymmärrystään naispappeuden vastustajia kohtaan. Naispappeuden vastustajilta puolestaan kysyttiin, voivatko he osallistua tilaisuuksiin, joissa naispappi on mukana.

Kaikki vastaajat kertoivat, vaikuttaako papin sukupuoli esimerkiksi lapsen kastajan, avioliittoon vihkijän, läheisen hautaan siunaajan tai kirkkoherran valintaan. Lopuksi selvitettiin väitelausein, eikö naispappeuden vastustajaa tulisi vihkiä papiksi tai hyväksyä piispaksi ja pitäisikö naispappeutta vastustavalla papilla olla oikeus kieltäytyä yhteistyöstä naispapin kanssa.

Taustamuuttujina ovat muun muassa kuuluminen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, kirkossakäynnin useus, vastaajan ikä, sukupuoli, asuinalue, koulutus, ammattiryhmä, perheen tulot ja puolue, jota äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.